หลวงตาสงค์ “เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้”

“เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้” คำว่า “เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้” ขอแยกอธิบายให้ชัดเจนเพื่อการศึกษาประวัติหลวงตาอย่างไม่งมงายดังนี้ คำว่า”เทวดา” อาตมานึกถึงคุณธรรมของเทวดา คือ หิริ โอตตัปป......

Read More

ปริศนาเทวดา : ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร

ปริศนาเทวดา : ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร เทวดาทูลถามว่า บุคคลให้อะไร ชื่อว่าให้กำลัง ให้อะไร ชื่อว่าให้วรรณะ ให้อะไร ชื่อว่าให้ความสุข ให้อะไร ชื่อว่าให้จักษุ และใคร ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า บุคคลให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง ใ......

Read More

หลวงปู่สรวงได้โยนเชือกว่าวให้แล้วพูดว่า ยัวเตราเซ็ล แปลว่า เอาไปศีล

ปริศนาสอนธรรมหลวงปู่สรวงถือว่าเป็นมรดกธรรมที่เกิดจากกิจกรรมปริศนา หรือการกระทำใดๆ ที่เชื่อว่าหลวงปู่ทำให้ดูแปลกๆ ที่ชาวบ้านแปลไม่ออก ว่าหลวงปู่สรวงพาทำหรือทำให้ดูมีความหมายธรรมะว่าอย่างไรแต่ถ้าแปลเป็นหวยก็ต่างพากันแปลได้ เช่น สอนธรรมคานไม้หาม, ว่าวหม......

Read More

ความสำคัญ ปริศนาของเทวดาที่ทูลถามพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบคำถามของเทวดาเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งทีเดียว

จากนี้ไปขอนำเอาธรรมะที่ปรากฎในคำภีร์พระไตรปิฎกมาให้ทุกท่านได้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตที่เจริญของเราเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย ที่ยังต้องศึกษาคือในฐานะเสขะบุคคล ซึ่งประวัติหลวงปู่สรวงเราศึกษาผ่านมาก็มากพอสมควรแล้ว หรือหากต้องการศึกษา......

Read More

ความสำคัญในการ “ไขรหัสปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน”

หลวงปู่สรวงเป็นพระอริยะสงฆ์ ที่ชาวพุทธกำลังกล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน จนกลายเป็นตำนานที่กล่าวถึงกันไม่รู้จบ พร้อมกันนั้น สานุศิษย์ทั้งหลายได้กล่าวขนานนามท่านด้วยความเคารพและศรัทธาว่า ท่านคือ เทวดาเดินดินหรือเทวดาเล่นดิน ด้วยความเชื่อและศรัทธาท่านอ......

Read More

หลวงตาสงค์ (สา ปสุโต) แห่งวัดบ้านขะยูง ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ประวัติ ตำนาน พระอริยสงฆ์แห่งดินแดนอีสานใต้โดยเฉพาะหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน อาตมาได้นำเสนอท่านทั้งหลายไว้ในนิตยสารพระเครื่องพุทโธผ่านมาแล้วหลายฉบับเกี่ยวกับเรื่องราวปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงที่ท่านได้สอนเอาไว้อย่างน่าคิด โดยได้ถอดรหัสปริศนาธรรมต่างๆ ตามก......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com