ความสำคัญในการ “ไขรหัสปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน”

หลวงปู่สรวงเป็นพระอริยะสงฆ์ ที่ชาวพุทธกำลังกล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน จนกลายเป็นตำนานที่กล่าวถึงกันไม่รู้จบ พร้อมกันนั้น สานุศิษย์ทั้งหลายได้กล่าวขนานนามท่านด้วยความเคารพและศรัทธาว่า ท่านคือ เทวดาเดินดินหรือเทวดาเล่นดิน ด้วยความเชื่อและศรัทธาท่านอย่างอาจหาญแรงกล้านั้น จนถึงกล่าวขนานนามท่านอีกว่า ท่านคือ ผู้วิเศษแห่งภูตะแบงแห่งดินแดนอีสานใต้ ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพบูชาของสานุศิษย์ทั้งหลายไปทั่วประเทศแล้วในปัจจุบัน

คนส่วนใหญ่มักจะได้ศึกษาเรื่องราวอันพิสดาร เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ น้อยนักจะได้ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงอันเกี่ยวกับคำสอนของท่าน อาจจะเป็นเพราะคำสอนของหลวงปู่สรวงส่วนใหญ่เป็นปริศนาธรรม ซึ่งยากที่จะเข้าใจความหมายในปริศนาธรรมเหล่านั้น อาตมามีโอกาสได้เขียนหนังสือ ชื่อว่า “สอนธรรมคานไม้หาม” เป็นหนังสือเล่มแรกที่ถอดหรือไขรหัสความหมายปริศนาแห่งธรรม ในมุมมองเชิงพุทธ โดยการเชื่อมโยงหลักธรรมเข้ากับปริศนาธรรมที่หลวงปู่สรวง ท่านได้แสดงเอาไว้ มีลักษณะเป็นการอุปมาอุปมัย เพราะอาตมาเองก็ไม่อาจจะรู้ถึงเจตนารมณ์อันแท้จริงของท่านได้ เนื่องจากปริศนาธรรมเหล่านั้นมาจาก ฌานวิสัย ของหลวงปู่สรวง การถอดความหมายปริศนาแห่งธรรมหลวงปู่สรวง จึงไม่อาจจะมีใครถอดรหัสความหมายเชิงอจินไตยได้ เรื่องอจินไตยเป็นเรื่องเหนือความคิดคาดเดาเอาเอง กล่าวคือเรื่องอจินไตย พระพุทธองค์ก็เตือนไม่ให้คิด เพราะใจย่อมฟุ้งซ่าน อจินไตย แปลว่าสิ่งที่ไม่ควรคิด หมายถึงสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจได้ด้วยตรรกะสามัญของปุถุชน แต่หากการแปลความหมายปริศนา ในมุมมองของพระพุทธศาสนาในลักษณะการอุปมาอุปมัย เทียบเคียงให้เข้าหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า โดยตกผลึกจากการพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการ เชื่อมโยงปริศนาเหล่านั้นให้เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เท่านั้น

ทำให้ปริศนาธรรมเหล่านั้นเกิดคุณค่าเชิงพุทธธรรมคำสอน และทำให้สานุศิษย์ทั้งหลาย รวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติ เกิดคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต และเกิดคุณค่าต่อการประพฤติปฏิบัติภาวนา จนสำเร็จได้มรรค ผล ถึงอมตะมหานฤพาน สิ้นสุดภพชาติ ไม่ต้องเกิดตายในวัฏฏะสังสารวัฏนั้นอีก ตลอดนิจนิรันดร. ปริศนาธรรมต่างๆ อาตมาจะทยอยนำมาให้ท่านได้ศึกษาในเว็บวัดบ้านขะยูงต่อไป

 

เรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments