ปริศนาเทวดา : ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร

ปริศนาเทวดา : ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร

เทวดาทูลถามว่า

บุคคลให้อะไร ชื่อว่าให้กำลัง
ให้อะไร ชื่อว่าให้วรรณะ
ให้อะไร ชื่อว่าให้ความสุข
ให้อะไร ชื่อว่าให้จักษุ
และใคร ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า

บุคคลให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง
ให้ผ้า ชื่อว่าให้วรรณะ
ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข
ให้ประทีป ชื่อว่าให้จักษุ
และผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ส่วนผู้ที่พร่ำสอนธรรม ชื่อว่าให้อมตะ

อ้างอิง : สํ.ส. (ไทย) ๑๕ / ๔๒ / ๕๘

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments