หลวงตาสงค์ “เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้”

“เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้”

คำว่า “เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้” ขอแยกอธิบายให้ชัดเจนเพื่อการศึกษาประวัติหลวงตาอย่างไม่งมงายดังนี้

คำว่า”เทวดา” อาตมานึกถึงคุณธรรมของเทวดา คือ หิริ โอตตัปปะ เรีกกว่าเทวตาธรรม หิริ แปลว่า ละอายต่อบาป โอตตัปปะ แปลว่า เกรงกลัวต่อบาปคุณธรรมสองข้อนี้อาตมาได้มีโอกาสสัมผัสต่อหลวงตาและพบคุณธรรมข้อนี้เด่นชัดมากเพราะท่านแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมข้อนี้เสมอ ๆ อะไรที่เป็นบาปท่านจะคอยบอกคอยเตือนไม่ให้กระทำให้ระมัดระวัง จึงแสดงให้เห็นว่าคำขนานนามหลวงตาสงค์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า เทวดา มีเจตนาเพื่อเป็นอุบายให้นึกถึงธรรมที่หลวงตาท่านได้ทำให้ดูอยู่ให้เห็น ทำให้เป็นตัวอย่างชัดเจนท่านจึงเสมือนดั่งเทวดาของสานุศิษย์ทั้งหลายนั้นเอง

และนอกจากนั้นหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดิน เป็นอาจารย์ของท่านผู้ได้รับขนานนามว่า เทวดาเดินดินการเรียกขนานนามหลวงปู่สรวงว่า เทวดาเดินดินนั้น ตามความคิดเห็นของสานุศิษย์หลวงปู่จากอาตมาสามารถสรุปได้สองประการ คือ ส่วนแรก มองว่าหลวงปู่สรวงเป็นเทวดาจากสรวงสวรรค์มาเกิดเดินดินส่วนที่สองมองว่า ท่านมีคุณธรรมของเทวดาโดยสมบูรณ์ คือ หิริ โอตตัปปะ  สิ่งสำคัญที่เป็นคุณประโยชน์มาก คือ การมองว่าหลวงปู่เป็นผู้มีคุณธรรมของเทวดาโดยสมบูรณ์ทำให้การระลึกถึงหลวงปู่เช่นนี้เกิดเป็นเทวตานุสสติและเป็นสังฆานุสสติ  ดังนั้นศิษย์กับอาจารย์มีคุณธรรมที่ตรงกันที่สมกันแล้วที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สืบทอดแม้คุณธรรมอันดีงามนี้และพลอยให้สานุศิษย์ทั้งหลายได้ยึดเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้

คำว่า”ผู้รัตตัญญู” แปลว่า “ผู้รู้ราตรี”หมายความว่า ผู้รู้กาลนาน, ผู้มีอายุมาก จำกิจการต่าง ๆ  ได้มาก หลวงตาสงค์เป็นครูบาอาจารย์ผู้รัตตัญญูต่อหลวงปู่สรวงอย่างแท้จริงเพราะหลวงตาสงค์ท่านเป็นผู้สืบทอดคาถา วิชาอาคม พร้อมทั้งกับจดจำแนวปฏิบัติกิจกรรมปริศนาธรรมต่าง ๆ เช่น การขึ้นว่าวปริศนาธรรมแม้หลวงปู่สรวงจะละสังขารไปนานกว่า ๑๔ ปี หลวงตาสงค์ท่านก็ยังคงจดจำคาถาที่หลวงปู่สรวงเคยสอนและนำคาถาเหล่านั้นมาใช้สวดโปรดอนุเคราะห์แก่เหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายท่านได้กราบระลึกถึงบูชาหลวงปู่สรวงโดยมิได้ขาด ท่านจะทำพิธีทำบายศรีบูชาครูหลวงปู่สรวง ในวันพฤหัสบดีเป็นประจำ โดยท่านให้เหตุผลว่า วันพฤหัสบดีเป็นวันครูจึงทำถวายบูชาหลวงปู่สรวงครูอาจารย์ของท่าน

และนอกจากนั้นท่านก็จะทำพิธีขึ้นว่าวบูชาหลวงปู่สรวงซึ่งหลวงปู่สรวงท่านเคยพาทำอย่างไรหลวงตาสงค์ท่านก็จดจำและยังคงปฏิบัติเพื่อระลึกถึงเพื่อบูชาหลวงปู่สรวงอย่างสม่ำเสมอ ณ วัดขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นี่คือเหตุผลที่อาตมาขอกล่าวขนานนามหลวงตาสงค์ว่า “เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดขะยูงอีสานใต้” ถือว่าเป็นการขนานนามถึงหลวงตาโดยมีเหตุผลรับรองเพื่อตอบคำถามว่า ทำไมจึงขนานนามท่านว่า “เทวดาผู้รัตตัญญู” นั่นเอง

 

เรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments