พระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ท่านเป็นครูบาอาจารย์สายศิษย์ของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินและหลวงปู่สาย ปาโมกฺโข แห่งวัดตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ

พระครูไพโรจน์อินทสาร หรือ หลวงพ่อนรินทร์ วิโรจโน เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพอีกรูปหนึ่ง เป็นครูบาอาจารย์สายศิษย์ของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินและหลวงปู่สาย ปาโมกฺโข แห่งวัดตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ ท่านเป็นครูบาอาจารย์นักพัฒนาและนักปกครอง ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลห้วยติ๊กชู เขต ๒ ดูแลปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบล ชาวบ้านให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่ง

ปัจจุบัน วัดบ้านขะยูงอยู่ในช่วงกำลังพัฒนา โดยมีพระครูไพโรจน์อินทสารเป็นผู้บริหารอำนวยการต่างๆ นำพาชาวบ้าน คณะสงฆ์ร่วมกันพัฒนาวัดและเผยแผ่พระธรรมคำสอนและประวัติเรื่องราวหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ให้ผู้คนได้ศึกษา และถือว่าท่านเป็นเสาหลักของวัดบ้านขะยูง เป็นที่พึ่งของชาวบ้านและคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

นอกจากนั้น ท่านเป็นครูบาอาจารย์คู่บารมีกับหลวงตาสงค์ ซึ่งหลวงตาสงค์ เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถบริหารดูแลวัดได้ จึงได้ลาออกจากตำแหน่ง จากนั้นพระครูไพโรจน์อินทสารได้รับอาราธนามาจากวัดบ้านวนาวรรค์ให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ดูแลพัฒนาวัดบ้านขะยูง ปัจจุบันวัดบ้านขะยูงกำลังพัฒนามาโดยลำดับ จากวัดเล็กๆ ได้ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นและกำลังจัดสร้างเสนาสนะเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านงานเผยแผ่และจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับศรัทธาจากสานุศิษย์ทั้งหลายในอนาคต

ต่อไปนี้ อาตมาในฐานะศิษย์ของท่าน จะได้นำเอาประวัติของหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสารมาลงเผยแผ่ไว้ให้ท่านได้ศึกษาต่อไป

เขียนบันทึกโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments