พิธีขึ้นว่าว “พนมเศรษฐี” ณ กุฏิหลวงตาสงค์ วัดบ้านขะยูง

ในระหว่างที่ทางวัดกำลังดำเนินการจัดสร้างสวนวิถีชีวิตปริศนาธรรมเทวดาเดินดิน เรื่องราวในสวนก็ได้เกิดขึ้นมากมาย ผู้ร่วมทำงาน ประสานงาน และดำเนินการ ล้วนแต่เป็นเหล่าสานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาหลวงปู่สรวงอย่างยิ่ง

การดำเนินจัดสร้างก็ค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆดำเนินการไป  บัดนี้สวนนี้ก็ค่อยๆ เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตามลำดับๆ  แน่นอนว่าไม่่สามารถดำเนินการให้เสร็จในวันเดียวคืนเดียวได้ การดำเนินการจัดสวนนี้ เราอาศัย ความศรัทธาและเพียร ระลึกคุณครูบาอจารย์ด้วยตั้งจิตแน่วแน่ ทำให้เกิดปัญญารู้แนวทาง พร้อมเกิดแนวคิด สู่การลงมือปฏิบัติจัดทำจัดสร้างสวน  ขณะนี้ทีมงานก็ดำเนินการอย่างจริงจัง และจะทำอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะทำให้สวนนั้นสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเจตนาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มที่ได้คิดโครงการนี้ขึ้นมาถวายเป็นสังฆบูชา

หมายความว่า เพื่อให้เป็นสวนเผยแผ่ประวัติตำนานหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน เน้นการดำเนินการจัดสวนทั้งหมดสะท้อนมาจากตำนานหลวงปู่สรวง และกำหนดหลักการจัดวางผังสวนเพื่อให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ คือ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ท่านใดศึกษาเรื่องราวประวัติหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน มาบ้างแล้วพอสมควร ก็จะทราบว่า วิถีชีวิตของหลวงปู่สรวงนั้น เป็นวิถีชีวิตที่แฝงคำสอนผ่านปริศนาธรรม ในยุคสมัยที่หลวงปู่สรวงยังมีชีวิตอยู่ วิถีชีวิตของท่านเต็มไปด้วยปริศนา ซึ่งผู้คนที่หวังโชคลาภ ไปกราบขอพรท่านก็มักจะตีปริศนาเป็นหวยโดยส่วนมาก แต่เมื่อผู้รู้ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้พิจารณาท่านก็จะอธิบายความหมายในเชิงธรรมะให้ทราบ เป็นโชคแห่งอริยทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้มุ่งศึกษาตาม

ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙  ในช่วงเวลาประมาณ ๑๐.๑๙ น. ได้เริ่มพิธีขึ้นว่าว “พนมเศรษฐี” ครั้งแรก คำว่า “ว่าวพนมเศรษฐี” คือ ว่าวปริศนาธรรมที่ถูกต่อยอดจากตำนานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง  จัดทำไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมปริศนาธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ระดับ

คือ ๑.ระดับศรัทธา คือ เพื่อให้ผู้ประกอบพิธีกรรมได้เสริมบารมี เพื่อชูชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น เหมือนว่าวที่สูงขึ้นได้ อันเป็นนิมิตหมายให้ทั้งหน้าที่อาชีพการงานเจริญขึ้น และมั่นคงดังภูเขา เพราะว่าวนี้ได้กระทำขึ้น ณ พนม แปลว่า ภูเขา  ซึ่งภูเขานี้มาจากคำพูดของหลวงปู่สรวงที่พูดขึ้นว่า “พนม” การสร้างสวนพนมเศรษฐี นี้ก็มาจาก ลายแทงคำพูด คำเขียน ของหลวงปู่สรวง นั้นเอง สวนนี้จึงประกอบไปด้วยดิน หิน ไม้ รอบกุฏิหลวงตาสงค์เกิดกลายเป็นภูเขา เนินเขา ซึ่งกุฏิหลวงตาสงค์อยู่เป็นหัวใจกลางภูเขา ดังนั้น พิธีกรรมนี้ มีความเชื่อด้านความเจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงานทั้งปวง ปรารถนาสิ่งใดก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานขอให้เกิดผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนานั้น

๒.ระดับปัญญา คือ “การกระทำเพื่อย้ำเตือนใจตนเอง” เป็นการตีความจากปริศนาการขึ้นว่าว ซึ่งว่าวเปรียบเสมือนกับจิตใจ เชื่อกดึงว่าวเปรียบเสมือนกับศีล การกระทำพิธีกรรมเพื่อย้ำเตือนใจให้ระลึกเสมอว่าการที่ว่าวจะสามารถขึ้นสู่ที่สูงได้ จะต้องมีเชือกดึงขึ้นฉันใด จิตใจของเราจะสูงขึ้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีศีลดึงขึ้นสู่ความเป็นผู้มีใจสูงฉันนั้น

กล่าวโดยสรุปคือ การขึ้นว่าวพนมเศรษฐี เป็นไปเพื่อคุณ เพื่อประโยชน์ แก่ศรัทธาและปัญญาของผู้ย่างก้าวเข้ามาศึกษา และในอนาคตต่อไปการกระทำเช่นนี้ ก็จะเกิดกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นที่จะถูกจารึกและปฏิบัติตามๆ กันอย่างน่าอนุโมทนา

 

เรียบเรียงโดย :  พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

Comments

comments