หลวงปู่สรวงมีความสัมพันธ์กับวัดบ้านขะยูงอย่างไร

ความสัมพันธ์ระหว่างวัดบ้านขะยูงกับหลวงปู่สรวง ซึ่งหลายๆ คนอาจจะเกิดคำถามว่าวัดบ้านขะยูงสำคัญอย่างไร ทำไมจึงกล่าวถึงประวัติหลวงปู่สรวง และเชิญชวนสานุศิษย์หลวงปู่สรวงมาร่วมทำบุญกัน เพื่อพัฒนาให้วัดบ้านขะยูงเจริญรุ่งเรืองเป็นเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ปริศนาธรรมคำสอนของหลวงปู่สรวง

หากท่านผู้ติดตามเรื่องราวอย่างต่อเนื่องกับการเผยแผ่ประวัติหลวงปู่สรวงของอาตมา ที่ได้เพียรพยายามเจาะลึกประวัติหลวงปู่สรวง แล้วเรียบเรียงขึ้นเผยแผ่ผ่านเพจ หลวงปู่สรวง ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความตั้งใจตั้งแต่เริ่มต้นทำหน้าที่เผยแผ่ประวัติหลวงปู่สรวง จากที่คนติดตามเรื่องราวไม่กี่คนนั้น ผ่านไปในระยะเกือบ ๔ ปีแล้ว มีผู้ติดตามไลท์ เพจ หลวงปู่สรวง สองแสนกว่าคน  อาจจะเป็นเพราะการออกเดินทางมุ่งแสวงหาเรื่องราวหลวงปู่สรวงอย่างต่อเนื่องทุ่มเท สละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาเล่าสู่กันอ่านอยู่เรื่อยๆ ประจวบกับสื่อต่างๆ ให้ความสนใจในประวัติหลวงปู่สรวงแล้วนำเสนอประวัติหลวงปู่สรวงให้ผู้คนได้ศึกษาแล้วเกิดศรัทธารู้จักหลวงปู่สรวงทั่วประเทศ

ที่สำคัญ ความทุ่มเท ทำหน้าที่ สื่อสะพานบุญ สื่อสะพานธรรม ทำให้ผู้คนทั้งหลายเริ่มสนใจประวัติหลวงปู่สรวง อาตมาก็พยายามนำเสนอเรื่องราวที่ยังไม่ปรากฎในหนังสือเล่มใด จากที่ได้ทำหน้าที่เผยแผ่เรื่องราวหลวงปู่สรวงมาทำให้ทราบประวัติของท่านมากขึ้น ทราบว่า ท่านทำอะไร ที่ไหน กับใคร อย่างไร อาตมามีโอกาสได้เข้าไปร่วมทำบุญและนำประวัติของ สถานที่ บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวงมาเผยแผ่ด้วย เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง

ปัจจุบันอาตมาได้เกิดแนวคิดว่า การจะเป็นสื่อสะพานบุญเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เราจะไปช่วยทุกที่ ทุกวัด ไม่ได้ ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใด ที่หนึ่งที่ใด หรือวัดหนึ่งวัดใด แล้วก็ตั้งใจมุ่งทุ่มเททำให้สำเร็จ หลังจากที่ช่วยเป็นสื่อสะพานบุญให้แต่ละวัดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวงบ้างแล้ว จึงได้ลำดับความสำคัญจากการศึกษาประวัติหลวงปู่สรวง แล้วมองที่เป็นวัดก่อน เพราะสะดวกในการทำงาน วัดถือว่าเป็นนิติบุคคล ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อวัดถือเป็นของส่วนรวม ผู้หนึ่งผู้ใดจะยึดถือเอาเองไม่ได้

จึงพิจารณาเบื้องต้นว่าวัดไหนที่ผู้คนยังไม่ได้เห็นความสำคัญและวัดไหนที่มีครูบาอาจารย์ที่น่ากราบไหว้บูชา ในสายศิษย์หลวงปู่สรวงที่เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ยุคต้นๆ ที่สืบทอดวิชาหรือเป็นครูบาอาจารย์ที่มีปฏิปทางดงามน่ากราบไหว้อย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งสานุศิษย์หลวงปู่สรวงได้ และที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ได้ลาสิกขา

พิจารณาเช่นนี้ จึงได้พบคำตอบว่า วัดบ้านขะยูง มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลวงปู่สรวง มีหลวงตาสงค์เป็นครูบาอาจารย์ใหญ่ที่น่ากราบไหว้บูชา ประกอบกับอาตมาเองเคยได้อาศัยวัดบ้านขะยูง ถือโอกาสได้ตอบแทนพระคุณของวัดบ้านขะยูงและตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์ อาตมาเคยจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นแรกของทางวัด โดยมีหลวงพ่อนรินทร์ ปัจจุบันคือ พระครูไพโรจน์อินทสาร เป็นครูบาอาจารย์อาตมาเองเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อจากหลวงตาสงค์ ซึ่งหลวงตาสงค์ท่านได้สละตำแหน่งเพราะท่านโดนรถชนสุขภาพไม่อำนวยต่อการบริหารกิจการพระศาสนาในเวลานั้น ประวัติหลวงตาสงค์ลองค้นหาเปิดอ่านเพิ่มเติมซึ่งน่าสนใจมากมีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวงอย่างแน่นแฟ้น ท่านอยู่พักกุฏิหลังเดียวกัน ฉันด้วยกัน

ส่วน หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร ก็เช่นเดียวกัน ท่านก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวง ท่านเล่าให้ฟังว่า เคยนั่งฉันข้าวกับหลวงปู่สรวง วันที่นั่งฉันด้วยกันนั้น หลวงปู่สรวงเวลาฉันจะถ่มเสลดตลอดเวลาฉัน เวลาคนมองก็มองว่าท่านไม่สำรวม แต่จริงๆ ท่านอาจจะกำลังสอนอะไรบางอย่างก็ได้ หลังจากหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร มารับตำแหน่งเจ้าอาวาส ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์คู่บารมีกับหลวงตาสงค์ ครูบาอาจารย์ทั้งสองอาตมาเคารพท่านมาก เพราะท่านมีเมตตาเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน เป็นที่พึ่งศรัทธาของพระสงฆ์สามเณรให้ได้รับความอบอุ่นมาโดยตลอด เป็นแต่ผู้ให้เรากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ

เพราะความสำคัญของวัดและของครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดบ้านขะยูงนี่เอง ทำให้อาตมาเลือกที่จะนำประวัติเรื่องราวที่เล่าขานในบ้านขะยูง ซึ่งชาวบ้านขะยูงหลายคนได้เคยอยู่รับใช้หลวงปู่สรวง โยมยายหลายๆคนเคยทำบายศรีถวายหลวงปู่สรวงเพื่อขอขมา เพื่อบูชา เพื่ออาราธนา หรือเพื่อเคล็ดวิชา เหตุผลการทำบายศรีหลายครั้งทำถวายยามที่หลวงปู่สรวงป่วยหนักๆ พอทำบายศรีถวายหลวงปู่สรวงกลับหายเป็นปกติ ดังนั้น ชาวบ้านขะยูงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดต่อองค์หลวงปู่สรวงอย่างมากทีเดียว

หลักฐานภาพถ่ายต่างๆ ของหลวงปู่สรวง ที่ได้ถ่ายไว้ ณ วัดบ้านขะยูงมีหลายภาพ และมีลายลิขิตหลวงปู่สรวง ที่ท่านได้เขียนไว้บนศาลาไม้ และเขียนไว้ในผนังกุฏิหลวงตาสงค์ และเขียนไว้บนพระพาหา (ต้นแขน) พระประธาน วัดบ้านขะยูง ที่กล่าวมานั้นอาตมาไม่ได้หมายความว่า วัดบ้านขะยูงสำคัญที่สุด หรือวัดบ้านขะยูงวัดเดียวที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวงและให้ท่านได้เห็นความสำคัญยังมีอีกหลายวัดที่ยังไม่ได้กล่าวถึงนั่นเอง ต้องร่วมกันศึกษาแล้วไปร่วมกันพัฒนาต่อไป

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments