บทสวดมนต์หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

บทสวดมนต์ “หลวงปู่สรวง”
โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา กันตุยธูป กันตุยเตียน กันตุยมะมาย อากู อากู

สวดที่กระท่อมต้นแต้,ต้นปีป ช่วงเวลาประมาณตีสอง มีพระครูประดิษฐ์ธรรมวัตน์ วัดพะเนารัตน์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ อยู่ร่วมในเหตุการณ์ จดจำและบันทึกโดย ครูสาโรจน์ วงษ์ศรี

ความสำคัญบทสวดหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

บทสวดบทนี้เป็นบทสวดมนต์ที่หลวงปู่สรวงได้ใช้สวดเสมอมา ซึ่งสานุศิษย์หลายๆคนยืนยันได้ว่าเคยได้ยินท่านสวดด้วยน้ำเสียงอันไพเราะจับใจ โดยเฉพาะ อ.สาโรจน์ วงษ์ศรี ได้จดจำและบันทึก ไว้ บทสวดนี้น่าจะเป็นบทสวดที่ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด และถือว่าเป็นต้นแบบที่เหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายพึงนำมาใช้สวดภาวนา ระลึกถึงหลวงปู่สรวง เพราะเป็นบทสวดที่หลวงปู่ใช้สวดมาก่อนแล้ว และไม่ได้มีการแต่งเติมเสริมขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้บทสวดนี้เป็นบทสวดภาวนาระลึกถึงหลวงปู่ แล้วอธิฐานขอพรจากหลวงปู่
นอกจากบทสวดนี้ แล้วก็มีอีกหลายๆ บทที่นักปราชญ์ทั้งหลายได้แต่งขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีความหมายเพื่อเทิดทูลบูชาหลวงปู่ทั้งนั้น เป็นความหมายที่มงคล ซึ่งท่านก็สามารถนำมาสวดบูชาได้เช่นกัน ไม่ได้จำกัดว่าบทไหนดีที่สุด หากใจผู้สวดเอง ได้สวดเพื่อน้อมบูชาหลวงปู่ไม่ว่าบทใดก็ดีที่สุด ดังนั้นสำคัญที่ใจผู้สวดเท่านั้นเอง ส่วนอาตมาเองพยายามบอกให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของบทสวดบทนี้เท่านั้น
ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความหมายหากสวดแล้วไม่รู้ความหมายเราอาจได้เพียงความศรัทธา หากเราสวดแล้วได้รู้ความหมายเราจะได้ทั้งความศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญา ดังนั้นผู้เขียนจึงได้แปลความหมายบทสวดนี้มาให้ท่านได้ศึกษาด้วย ไม่ได้แปลโดยคิดคนเดียว แต่ปรึกษาผู้รู้หลายคน เพื่อช่วยชี้แนะ แนะนำ ให้ได้ความหมายที่ถูกต้องที่สุด ซึ่งได้แปลและอธิบายความหมายไว้ดังนี้

ความหมายของบทสวดมนต์หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา แปลว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบ
กันตุยธูป แปลว่า หางธูป หรือ ขี้ธูป หมายถึงการบูชาด้วยธูป เราจะเห็นได้ว่า การจุดธูป จะมีขี้ธูปหลังการจุดบูชา นั้นแหละเรียกว่าหางธูปหรือขี้ธูปธรรมเนียมชาวพุทธเรา ใช้การจุดธูปบูชาคุณของพระพุทธเจ้า ได้แก่ บริสุทธิคุณ กรุณาธิคุณ และปัญญาธิคุณ
กันตุยเตียน แปลว่า หางเทียน หรือขี้เทียน หมายถึงการบูชาด้วยเทียน การจุดเทียน ก็จะมีขี้เทียนหลังจุดบูชา ธรรมเนียมชาวพุทธเรา ใช้การจุดเทียนบูชาพระธรรม
กันตุยมะมาย แปลว่า หางแม่หม้าย หมายถึง การประพฤติพรหมจรรย์ อีกนัยหนึ่งคือ การออกจากกาม คำว่า แม่หม้าย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายว่า ผู้หญิงที่สามีตายหรืออย่าล้างกัน ดังนั้นในที่นี้ แม่ม่ายเปรียบเสมือนเป็นนิมิตหมายอุบายใจให้รู้ว่า เป็นการได้ประพฤติพรหมจรรย์ และในที่นี้ ก็มิได้หมายความรวมถึงผู้มีสามี หรือมีคู่ครองจะไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้
อากู อากู แปลว่า สาธุ สาธุ ธรรมเนียมชาวพุทธเรานั้นเมื่อจบคำอธิฐานหรือหลังจากทำบุญแล้วมักจะกล่าวคำว่า สาธุ สาธุ หรือเมื่อมีการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเสร็จก็เช่นกันมักจะกล่าวคำว่า สาธุ สาธุ บางคนบางครั้งก็จะระลึกไว้ในใจขณะยกมือขึ้นไหว้อย่างเดียวไม่ได้ออกเสียง
รวมความแล้วอาจจะแปลได้ในที่นี้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบ ข้าพเจ้าขอบูชาด้วยธูป ด้วยเทียน ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์นี้ สาธุ สาธุ
อานุภาพอานิสงส์ของบทสวดนี้
เล่าโดย ครูสาโรจน์ วงษ์ศรี

ณ กระท่อมป่ามัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 3 วัน 3 คืน หลวงปู่อดข้าวไม่มีอาหารฉัน ลูกศิษย์ก็อดไปด้วย ตกดึกในคืนที่ 3 หลวงปู่สวดบทสวด ว่า โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา กันตุยธูป กันตุยเตียน กันตุยมะมาย อากู อากู ท่านสวดย้ำ คำว่า อากู อากู ไม่ถึง 15 นาที คณะแม่ชีจากสกลนคร พร้อมรถตู้ 1 คัน นำอาหารเสบียงมาถวายเต็มที่โดยไม่คาดคิด บางครั้งหลวงปู่ได้สวดด้วยสำเนียง คำว่า สามมาสามพุธ เลขก็ออกสามแปด คนก็ฮือฮาท่านมากในช่วงนั้น

รวบรวมและเรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments