พิธีเทเสาเอกศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง เชื่อมั่นว่า “หลักสามัคคีธรรมนำสู่ความเจริญ”

สามัคคีธรรมนำสู่ความเจริญ

ในวันที่ทำพิธีเทเสาเอกศาลาประพฤติธรรม วัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันที่ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำพิธีอย่างเรียบง่าย ผ่านพ้นไปด้วยความสามัคคีกันของชาวบ้านทั้งหลาย

ในวันงานพิธีเทเสาเอกนั้นทางวัดไม่ได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวข่ารสารให้คณะศรัทธาต่างถิ่น ต่างเขต ต่างพื้นที่ ได้ทราบมากนัก โดยเฉพาะเจ้าภาพใน กทม. ไม่ได้มีการชักชวนกันจัดรถบัสเดินทางร่วมงานอย่างที่ผ่านมา

ทำให้งานบุญนี้ ได้เห็นภาพของชาวบ้านร่วมใจกันเองคึกคักอย่างเป็นกันเอง เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง เป็นภาพที่สื่อให้เห็นถึงพลังสามัคคีกันของเหล่าชาวบ้าน ผู้เป็นเจ้าภาพ เจ้าบ้าน เจ้าวัด โดยตรงที่ต้องให้ความสำคัญ และต้องเสียสละเวลาร่วมกันเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นภายในวัด

การพัฒนาวัดบ้านขะยูงนั้น จึงไม่ใช่การพัฒนาเพียงด้านวัตถุเท่านั้น แต่พัฒนาทางด้านจิตใจ โดยเฉพาะสามัคคีธรรม อันเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาของวัด ของบ้าน ของชุมชน ในอนาคตต่อไปด้วย

ความสามัคคีเปน การแสดงออกซึ่งการรวมแรงรวมใจกันเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ความสามัคคีตองอาศัยความอดทน เสียสละ โดยอาศัยการทํางานรวมกันบอยๆ ความสามัคคีจะกอใหเกิดความรักใครกลมเกลียวกัน และก็สามารถปฏิบัติงานทุกอยางไดสําเร็จมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ดังนั้น การพัฒนาความเจริญทางด้านต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความสามัคคีไปพร้อมๆกันด้วย การสร้างความสามัคคี ผ่านกิจกรรมต่างๆ นั้น วัดบ้านขะยูงได้มีผู้นำชาวบ้าน คือ นายบรรจง จันทสุข ผู้ใหญ่บ้านขะยูง ซึ่งได้พยายามเชื่อมประสานชาวบ้านทั้งหลายให้มาร่วมงานกัน มีการประชุม มีการเชิญชวน พี่น้องชาวบ้านให้ออกมาร่วมงานกัน เพื่อให้เห็นความสำคัญงานต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดขึ้น และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธา พร้อมช่วยเหลืองานของวัดให้สำเร็จลุล่วง แม้อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากองก่ายถวายวัดก็ตาม วัดไม่ได้มองจำนวนเงินว่าจะมากหรือน้อย แต่พยายามที่จะนำหมู่เหล่าชาวบ้านทั้งหลายนั้น ได้ประโยชน์จากการได้เข้าวัด ได้เข้าอกเข้าใจธรรมสามัคคี แสดงออกให้เห็นถึงพลังสามัคคีธรรมนั้น ว่าสามารถทำอะไรๆก็สามารถสำเร็จลุล่วงได้ด้วยสามัคคีธรรม

การพัฒนาสู่ความเจริญ มีสามัคคีธรรม เป็นธรรมะขับเคลื่อน ย่อมหวังได้ซึ่งความเจริญอันจะนำไปสู่หมู่บ้านสันติสุข ได้อย่างแท้จริง

เรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments