ศรัทธาเกิดความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันงานทั้งหลายจึงสำเร็จได้

ศรัทธาเกิดความร่วมมือร่วมใจสามัคคีกันงานทั้งหลายจึงสำเร็จได้

การดำเนินการพัฒนาวัดบ้านขะยูงนั้น ทางวัดประสงค์สร้างความสัมพันธ์ร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน อาศัยกิจกรรมหรือแม้กระทั้งงานก่อสร้าง ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม สำหรับงานก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมนั้น ทางวัดได้ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก็สร้าง แต่ขอให้ผู้รับเหมารับคนงานเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งทางผู้รับเหมายินดีรับสมัครชาวบ้านเข้ามาร่วมงาน ตามความสามารถของชาวบ้าน โดยมีหัวหน้าคุมงาน เป็นโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมงานบุญต่างๆ ชาวบ้านก็ออกมามีส่วนร่วมทำหน้าที่ช่วยกันเตรียมงาน เตรียมสถานที่ งานทุกๆงานจึงเกิดความสำเร็จเรียบร้อยราบรื่นได้ เพราะได้อาศัยความร่วมมือกันระหว่างวัดกับบ้าน เป็นนิมิตหมายแห่งความสามัคคีสู่ความเจริญรุ่งเรืองของวัดและบ้านต่อไป

การสร้างความร่วมมือระหว่างบ้านกับวัด หากขาดศรัทธาเป็นส่วนเชื่อมประสานกันก็ยากนักที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกันได้ ดังนั้น ศรัทธา จึงเป็นหลักธรรมสำคัญที่จะช่วยประสานให้เกิดความเชื่อใจไว้ใจ และร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี

หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน เป็นครูบาอาจารย์ที่ หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร หลวงตาสงค์ คณะสงฆ์วัดบ้านขะยูง รวมถึงชาวบ้านขะยูงมีความเคารพศรัทธาอย่างยิ่ง เพราะระหว่างวัดบ้านขะยูงกับชีวประวัติหลวงปู่สรวง มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น เมื่อจะทำอะไร ก็ตามจะทำเพื่อบูชาหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่เคารพศรัทธา จึงได้รับความร่วมมือ ร่วมใจกันทำและเกิดความสำเร็จเรียบร้อย ตามกำลังอัตภาพที่ทางวัด ทางบ้านสามารถกระทำได้โดยไม่ลำบาก

และเพราะศรัทธาจากสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายร่วมใจกันสามัคคีกัน เป็นเจ้าภาพสะพานบุญ เมื่อทราบข่าวงานบุญของทางวัดบ้านขะยูง จึงได้ร่วมใจกัน ทำหน้าที่สะพานบุญ ปัจจุบันวัดบ้านขะยูงจึงได้พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ

ด้วยศรัทธาที่ทุกคนมีแล้วร่วมกันอย่างที่ผ่านมานั้น เชื่อเหลือเกินว่า การพัฒนาวัดบ้านขะยูง วัดหนึ่งให้เป็นศูนย์รวมศรัทธา ทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่พระศาสนา เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในอนาคตที่มุ่งมั่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝน อบรมปฏิบัติภาวนาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไป

จึงขอให้ทุกท่านได้เชื่อมั่นแล้วช่วยกันตามกำลังที่สามารถทำได้โดยไม่ลำบากตนเอง ขวนขวายในการทำบุญ ร่วมบุญ ร่วมกิจกรรมทั้งหลาย ซึ่งจากนี้ไปทางวัดได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง เป็นปีที่ ๒ เพื่อจัดหาทุนในการสร้างศาลาประพฤติธรรมให้สำเร็จ ปีที่แล้วทางวัดจัดทำว่าวยักษ์แห่ผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ปีนี้กำหนดจัดทำว่าวจิ๋วขนาดเล็กทำพุ่มผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง เพื่อแห่ทอดถวายวัดบ้านขะยูง มีเวลาอีกประมาณ ๕ เดือนหลังจากนี้

จึงขอฝากติดตามกรรมของทางวัดบ้านขะยูง และขอเชิญทุกท่านร่วมจองเป็นเจ้าภาพประธานสายสะพานบุญ ซึ่งกำหนดกองละ ๒,๕๖๐ บาท เท่ากับ พ.ศ. ซึ่งจะแจกที่ระลึกเป็น พระผงหลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี กำหนดพุทธาภิเษกข้ามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้

ทางวัดจะประกาศให้สะพานบุญได้จองเป็นเจ้าภาพประธานสายสะพานบุญโดยพร้อมเพรียงกันอีกครั้งไวๆ นี้ จึงเจริญพรให้เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงและสะพานบุญทั้งหลายได้ทราบ ณ โอกาสนี้ก่อน

เล่าโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

 

 

 

Comments

comments