ว่าด้วย บุญกิจสายสานุศิษย์หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ว่าด้วย บุญกิจสายสานุศิษย์หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

บุญ ตามพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่า การกระทําดีตามหลักคําสอนในศาสนา ความดี คุณงามความดี ความดีในทางพระพุทธศาสนาจำแนกไว้ 10 ประการ ดังนี้

  1. ทาน การให้ การแบ่งปัน จะด้วยวัตถุทานก็ดี อภัยทานก็ดี หรือธรรมทานก็ดี ถือเป็นการให้ตามแนวทางพระพุทธศาสนา หลวงปู่สรวงท่านก็สอนในเรื่องการให้ทานนี้เช่นเดียวกัน ดังที่ท่านได้สอนไว้ว่า ออยเตียนสรูน ให้ทานแล้วมีความสุข ออยเตียนเมียนบาน ให้ทานรวยได้ เป็นต้น
  2. ศีล ความปกติสำรวมทางกาย ทางวาจา หลวงปู่สรวง ท่านได้เปรียบศีลเป็นดังเชือกที่คอยดึงว่าวให้สูงขึ้นได้ ฉะนั้น ผู้มีศีลย่อมย่อมช่วยให้จิตใจสูงได้เช่นเดียวกัน สมกับเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง การประพฤติดี สำรวมกาย วาจา อันเป็นพื้นฐานพัฒนาใจให้สูงขึ้นได้
  3. ภาวนา คือ การกำหนดเจริญสติ ระลึกรู้กายใจ ไม่ประมาท พร้อมสำรวม สังวรระวัง อินทรีย์ ไม่บีบคั้น ไม่บังคับ เจริญความรู้สึกตัว ในปัจจุบัน เพื่อให้พบความสงบอันเป็นทางแห่งสันติสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา สมดังพุทธภาษิตที่ว่า นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนหลวงปู่สรวง ที่ได้สอนไว้ว่า เทอเจิตออยสรูน ทำใจให้สบาย เทอเจิตออยสะโลต ทำใจให้บริสุทธิ์
  4. อปจายนะ ความเป็นผู้นอบน้อม ถ่อมตน ไม่กระด้างกระเดื่อง รู้จักสัมมาคารวะ มีความประพฤติให้เกียรติผู้ใหญ่ ไม่ทนงตนเย่อหยิ่งอวดดี เคยฟังประวัติหลวงปู่สรวง จากหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร ท่านเคยเล่าให้ฟังว่า เวลาพระสงฆ์ไปกราบหลวงปู่สรวง บางครั้งท่านก็จะบอกว่าไม่ต้องกราบ ท่านไม่ให้กราบ ท่านบอกว่า บาป บาป บาป ท่านไม่ให้กราบ แสดงให้เห็นถึงความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพในความเป็นพระสงฆ์ด้วยกัน 
  5. เวยยาวัจจะ คือ การขวนขวายในกิจอันความทำ  รู้จักแยกแยะ กิจอันใดที่ควรหรือไม่ควร แล้วขวนขวายเองไม่ต้องรอให้ใครมาสั่งหรือบังคับจึงทำกิจนั้น เช่น ทำหน้าที่ตามหน้าที่ ไม่ก้าวก่ายหน้าที่ รู้กิจวัตรอันพึ่งปฏิบัติไม่ขัดศีลธรรม ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เป็นต้น ในข้อนี้ หลวงปู่สรวงท่านได้ทำตนให้เป็นต้นอย่างเป็นต้นแบบ ให้สานุศิษย์เห็นประจักษ์ไม่พบเป็นคำพูด คำเขียน เป็นคำสอนไว้
  6. ปัตติทาน การแบ่งปันบุญที่ตนทำแล้วแก่คนอื่นได้อนุโมทนาบุญ  ซึ่งเป็นการอนุเคราะห์ให้ผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสได้ขวนขวายบุญที่ตนได้ทำสำเร็จแล้ว หลวงปู่สรวง ท่านมีเมตตา กรุณาต่อสานุศิษย์อย่างยิ่งอยู่แล้ว เรื่องนี้เหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายคงประจักษ์แก่ตนเองในครั้งสมัยหลวงปู่สรวงมีชีวิต ดังที่ได้ยินสานุศิษย์หลวงปู่สรวงเล่าให้ฟัง เช่น มีครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านเดินทางไปตามถนนเจอเด็กนักเรียนบ้านละลมยืนรอรถจะกลับบ้าน ท่านก็บอกให้จอดแล้วเอาเงินออกจากย่ามมาแจกเด็กนักเรียน พอท่านได้แจกแล้ว หลายคนเห็นก็เกิดความศรัทธาได้อนุโมทนาบุญกับหลวงปู่ท่าน การที่หลวงปู่ทำให้เห็นเพื่อให้สานุศิษย์ได้อนุโมทนาบุญนี่เอง เรียกว่า ปัตติทาน เป็นการแบ่งปันบุญที่ทำแล้วแก่สานุศิษย์ได้อนุโมทนาบุญ
  7. ปัตตานุโมทนา ความยินดีด้วยในบุญที่คนอื่นเขาได้ทำแล้ว เมื่อเห็นผู้อื่นได้ทำบุญ ได้ทำความดี ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เป็นต้น มีจิตใจยินดี ในบุญหรือความดีที่เขาได้ทำ หลวงปู่สรวงท่านจะพูดเสมอในยามที่สานุศิษย์ได้ทำดี ทำถูกต้อง ท่านจะพูดว่า เจีย เจีย เจีย  แปลว่า ดี ดี ดี บางครั้งก็บอกว่า เจียเฮย แปลว่า ดีแล้ว คำว่าดีแล้ว ภาษาลีท่านว่า สาธุ ซึ่งแปลว่า ดีแล้ว ดีหละ เป็นการอนุโมทนาบุญกับความดีหรือบุญที่ผู้อื่นได้ทำ ดังที่เราได้กล่าว สาธุอนุโมทนามิ ในครั้งที่ได้ทำบุญและผู้อื่นมาบอกความดีเพื่อให้เราได้ทราบเพื่ออนุโมทนาบุญ บุญนี้สำเร็จเป็น  ปัตตานุโมทนามัย คือ บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนา
  8. ธัมมัสสวนะ คือ การฟังธรรม ถือเป็นความดีหรือเป็นบุญอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนา ตามนัยความฟังน่าจะรวมถึงการอ่านธรรมะ ข้อคิด แนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีงามด้วย ซึ่งเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่ได้ตามอ่านศึกษาเรื่องราวข้อคิดจาก เพจ หลวงปู่สรวง หรือเว็บวัดบ้านขะยูง ก็คือว่าเป็นบุญที่ได้ทำ เป็นความดีที่ได้สะสมไว้เช่นเดียวกัน
  9. ธัมมเทศนา คือ การแสดงธรรม ก็ถือว่าเป็นบุญหรือความดี สามารถทำได้ เช่น การบอกลูกสอนหลาน รู้จักผิดชอบชั่วดี ให้สติ ให้ข้อคิด ในยามที่ลูกหลานหลงผิด เป็นการแสดงธรรม เป็นความดี เป็นบุญ กรณีตามประวัติหลวงปู่สรวง การสอนของหลวงปู่นั้น ส่วนมากเป็นปริศนาธรรม ส่วนคำสอนที่ได้ยินคุ้นหูกันมากจนถือว่าเป็นหัวใจคำสอนของหลวงปู่สรวง เพื่อให้เหล่าสานุศิษย์ได้ปฏิบัติตามเช่น ออยเตียนสรูน ให้ทานแล้วมีความสุข เทอเจิตออยสรูน ทำใจให้สบาย เทอเจิตออยสะโลต ทำใจให้บริสุทธิ์ เป็นต้น
  10. ทิฏฐุชุกรรม แปลว่า การกระทำความเห็นให้ตรง เป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นความคิด ความเห็นที่ถูกต้องตามธรรม ไม่ขัดไม่แย้งความจริง ความเห็นตรงนี้เป็นเส้นทางแห่งมรรควิธีที่จะนำตนให้พ้นทุกข์ 

 

จากบุญกิจทั้ง 10 ประการ นั้น มีโอกาสได้เห็นได้ร่วมกับสานุศิษย์หลวงปู่สรวงได้ร่วมกันทำมาโดยตลอด วันนี้มีโอกาสได้เจียระไน อธิบายขยายความ เชื่อมโยง ยกตัวอย่าง ให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษา เพื่อให้เป็นหลักเป็นแนวทางปฏิบัติของเหล่าสานุศิษย์ของหลวงปู่สรวงทั้งหลายชัดเจนขึ้น พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ อันเป็นแนวทางการดำเนินวิถีชีวิตสู่ความดีทั้งหลาย เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตอย่างแท้จริง  ขอสรุปย่อไว้ 3 ประการ คือ รู้จักการให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา โดยสม่ำเสมอไม่บกพร่อง เพื่อความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในชีวิตของตน อันจะมีผลให้เกิดสังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

 

เล่าโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments