หลวงปู่สรวงท่านสอนเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างไร

หลวงปู่สรวงท่านสอนเรื่อง ทาน ศีล ภาวนา ตามแนวทางพระพุทธศาสนาไว้อย่างไร

ทาน การให้ การแบ่งปัน จะด้วยวัตถุทานก็ดี อภัยทานก็ดี หรือธรรมทานก็ดี ถือเป็นการให้ตามแนวทางพระพุทธศาสนา หลวงปู่สรวงท่านก็สอนในเรื่องการให้ทานนี้เช่นเดียวกัน ดังที่ท่านได้สอนไว้ว่า ออยเตียนสรูน ให้ทานแล้วมีความสุข ออยเตียนเมียนบาน ให้ทานรวยได้ เป็นต้น

ศีล ความปกติสำรวมทางกาย ทางวาจา หลวงปู่สรวง ท่านได้เปรียบศีลเป็นดังเชือกที่คอยดึงว่าวให้สูงขึ้นได้ ฉะนั้น ผู้มีศีลย่อมย่อมช่วยให้จิตใจสูงได้เช่นเดียวกัน สมกับเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง การประพฤติดี สำรวมกาย วาจา อันเป็นพื้นฐานพัฒนาใจให้สูงขึ้นได้

ภาวนา คือ การกำหนดเจริญสติ ระลึกรู้กายใจ ไม่ประมาท พร้อมสำรวม สังวรระวัง อินทรีย์ ไม่บีบคั้น ไม่บังคับ เจริญความรู้สึกตัว ในปัจจุบัน เพื่อให้พบความสงบอันเป็นทางแห่งสันติสุขตามแนวทางพระพุทธศาสนา สมดังพุทธภาษิตที่ว่า นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ซึ่งสอดคล้องกับคำสอนหลวงปู่สรวง ที่ได้สอนไว้ว่า เทอเจิตออยสรูน ทำใจให้สบาย เทอเจิตออยสะโลต ทำใจให้บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ คือ ความสงบจากกิเลส ตัณหา อุปาทาน

เล่าโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments