เทอเจิตออยสะโลต ทำใจให้บริสุทธิ์

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ แปลว่า สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี.

“ความสงบจะพบความสงัดแล้วจึงจัดระเบียบใจด้วยไตรลักษณ์” ความสงบ คือ ความสงัดจากนิวรณ์ 5 เครื่องกั้นจิตไม่ให้เป็นสมาธิ 5 ประการ ได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุจธัจจะกุกกุจจะ วิจิกิจฉา

เมื่อไม่มีนิวรณ์ 5 ปรากฎในจิตแล้วแสดงว่า จิตมีความสงบ ชื่อว่า เป็นสมาธิ ความสงบจากนิวรณ์ 5 นี้ ช่วยให้จิตมีกำลังแห่งศรัทธา กำลังแห่งความเพียร กำลังแห่งสติ กำลังแห่งสมาธิ กำลังแห่งปัญญา

อาศัยความสงบนี้ เป็นกำลังพิจารณาตามความเป็นจริงแห่งธรรมชาติทั้งปวงว่ามีความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว เมื่อเกิดผัสสะทางอายตนะใดๆ มีสติคอยระลึกรู้อยู่เสมอ น้อมกำหนดให้รู้เห็นด้วยปัญญาว่า สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนอันควรยึดมั่น ถือมั่น

เมื่อพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการแล้ว จิตใจก็จะเกิดความเป็นระบบระเบียบ มีความเป็นสัมมาทิฎฐิ นำเดินทางถูกต้องตามมรรคาปฏิปทาแห่งพุทธะ มีความรู้ ตื่น เบิกบาน ตลอดทุกลมหายใจ เป็นลมหายใจแห่งสันติสุข คือ ลมหายใจแห่งความสงบเย็น นี่เองชื่อว่า ความสุขจากความสงบ มีความบริสุทธิ์ในจิตใจ อันจะหาความสุขอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีอีก สมดัง ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ แปลว่า สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี.

หลวงปู่สรวงท่านก็สอนไว้ให้เราทั้งหลายปฏิบัติตามว่า “เทอเจิตออยสะโลต ทำใจให้บริสุทธิ์” หลวงตาสงค์ ปสุโต สอนไว้ว่า “ให้ปฏิบัติรักษากาย วาจา ใจให้บริสุทธิ์” และพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่ในหัวใจคำสอนพระพุทธเจ้าที่ว่า สจิตฺตปริโยทปนํ  การชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์

ดังนั้น การทำความสะอาดหัวใจ ชำระหัวใจ เพื่อให้พบความสงบถึงความบริสุทธิ์ได้ เราทั้งหลายต้องเจริญจิตภาวนา รักษา กาย วาจา ใจของตนอยู่เสมอ จนกว่าบารมีเต็มพบสันติสุขที่แท้จริง โดยปฏิบัติตามแนวทางสำคัญที่กล่าวในตอนต้นและขอให้เป็นบทสรุปประโยคตอนท้ายด้วยว่า “ความสงบจะพบความสงัดแล้วจึงจัดระเบียบใจด้วยไตรลักษณ์” คือหนทางเดินไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง

เล่าโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

30/11/2016

Comments

comments