จงรู้สึกตัวทำใจให้สบายก่อนสายเกินไปอย่างที่หลวงปู่สรวงสอนว่า เทอเจิตออยสรูญ ทำใจให้สบาย

จงรู้สึกตัวทำใจให้สบายก่อนสายเกินไป

คนเรามีความคิดที่แตกต่างกันไป เพราะต่างจิตต่างใจ ไม่อาจจะบังคับให้ใครมาคิดได้อย่างใจตนเอง

การคิดเอาเองจึงนำมาซึ่งความทะเลาะกัน อันความคิดไปเองที่ว่านี้คือความคิดอันผสมปนด้วยอคติ ยิ่งอคติรุนแรงเท่าใด โอกาสที่จะผิดใจหรือบาดหมาง ทะเลาะกัน พยาบาทกัน ก็มากเท่านั้น

หากแต่ความคิดที่ไร้ซึ่งอคติ ย่อมจะช่วยสร้างสะพานแห่งมิตรภาพเกิดความเข้าใจกันอย่างมีเหตุผลรองรับเสมอ

หากต้องตัดสินใจจะทำอะไรก็เกิดการตัดสินใจของใจเองไร้การบังคับ โดยเฉพาะใจตนเอง เพราะใครก็บังคับไม่ได้ หากสิ่งใดสำเร็จด้วยการบังคับความสำเร็จนั้นย่อมไม่ยั่งยืน

ความรู้สึกตัว เมื่อใจคิดเอาเองด้วยอคติ เราต้องมารู้สึกใจ เพื่อรู้ใจตนเองว่าอคติ แล้วอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อใจตนเองเพราะอาจจะผิดพลาดได้

อาศัยโยนิโสมนสิการบ้าง อันมาจากความรู้สึกตัวนี่เอง เพราะรู้สึกตัวเมื่อไร การพิจารณาก็เกิดด้วยปัญญา ปราศจากอคติของหัวใจเมื่อนั้น

พูดมาถึงจุดนี้ นึกถึงคำสอนหลวงปู่สรวงที่ว่า เทอเจิตออยสรูญ ทำใจให้สบาย คำสอนประโยคเดียวสามารถอธิบายธรรมเชื่อมโยงให้ท่านศึกษาได้ทุกหมวดกระทู้ธรรม

หากสานุศิษย์หลวงปู่สรวงรู้สึกตัวไม่เป็น นึกถึงคำสอนนี้เป็นอันใช้ได้ การทำใจให้สบายระลึกขึ้นไว้ในใจ ความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นได้เช่นกัน

หากปรากฎการณ์เรื่องราวกระทบวิถีชีวิตเช่นไร ดีหรือร้าย พึงทำความรู้สึกตัว. ภาวนาทำใจให้สบาย ปรากฎการณ์ทั้งหลายเหล่านั้น ผ่านมาได้ย่อมผ่านไปได้ เหมือนสายลมผ่านมาก็ผ่านไป

อย่าให้สายเกินไป ทำใจให้สบายอย่างที่หลวงปู่ท่านสอนไว้ดีแล้ว ชีวิตของเราทั้งหลายจะได้พบแสงสว่างส่องทางสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน ทั้งตนเอง ครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ทุกมุมโลก ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งความรู้สึกตัว เพราะย่อมเกิดมีสันติสุขอย่างยั่งยืน หาใช่สันติสุขในอุดมคติไม่

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments