หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน : ความสะอาดเพื่อความสงบสู่ความสว่างของชีวิต

หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน : ความสะอาดเพื่อความสงบสู่ความสว่างของชีวิต

มาพูดถึงความสะอาดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้ศึกษากันอันเป็นพื้นฐานพัฒนาเพื่อความสงบนำไปสู่ความสว่างทางของชีวิตในที่สุด ซึ่งความสะอาดที่พระองค์ตรัสไว้เป็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธทั้งหลาย มี ๓ ประการ คือ สะอาดกาย สะอาดวาจา และสะอาดใจ

๑. ความสะอาดกาย คือ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติไม่ประเสริฐ

๒. ความสะอาดวาจา คือ เว้นขาดจากการพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ

๓. ความสะอาดใจ คือ รู้ชัด กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) พยาบาท (ความคิดร้าย) ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) รู้ชัดถึงการเกิด รู้ชัดถึงการละ รู้ชัดถึงการไม่เกิดขึ้นต่อไปเมื่อละได้แล้ว

ผู้มีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีใจสะอาด ไม่มีอาสวะ เป็นผู้สะอาด ถึงพร้อมด้วยความสะอาด บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้ล้างบาปได้แล้ว ดูรายละเอียดใน สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เล่มที่ ๒๐ ข้อที่ ๕๖๑ (โสเจยยสูตรที่ ๒)

ที่นี้มาพูดถึงหลวงปู่สรวง หลวงปู่สรวง เมื่อเรามองภาพภายนอกของหลวงปู่สรวง แบบคนไม่รู้จัก ก็จะเห็นชัดว่า ร่างกายของท่านไม่สะอาด จีวรไม่สะอาด เล็บมือไม่สะอาด ไม่น่าเลื่อมใสศรัทธา แต่พอเมื่อศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย ประวัติหลวงปู่สรวงด้วยกลับทำให้เราเกิดศรัทธาหลวงปู่สรวงยิ่งทวีคูณขึ้นไป เพราะความสะอาดของหลวงปู่ไม่ได้มาจากจีวรสะอาดหรือร่างกายสะอาด แต่มาจากหลวงปู่สรวงท่านสะอาดกาย สะอาดวาจา สะอาดใจต่างหาก

แต่ท่านทั้งหลาย เรื่องความไม่สะอาดที่ดูเผินๆภายนอกของหลวงปู่สรวงนั้น นึกเรื่องราวจากที่อาตมามีโอกาสตามรอยเรื่องราวหลวงปู่สรวง ได้ข้อมูลจากสานุศิษย์หลวงปู่สรวง ที่มีโอกาสได้พบสัมผัสใกล้ชิดต่อหลวงปู่สรวงตรงกันว่า “หลวงปู่สรวงดูเหมือนไม่สะอาดจริงแต่ท่านไม่มีกลิ่นผ้าหรือกลิ่นตัวเหม็นเลยเป็นเรื่องที่น่าแปลกมาก” ซึ่งทุกคนอยากจะอยู่ใกล้ท่าน ไม่รังเกียจท่านแม้แต่น้อยกลับมีแต่อยากได้ใกล้ชิดเพราะถือเป็นบุญวาสนาของตนเองเลยทีเดียว

ดังนั้น อย่าเพิ่งเชื่อสายตาที่มองเพียงบุคลลิกภาพภายนอกเท่านั้น หลวงปู่สรวง แม้จีวรท่านไม่สะอาด ร่างกายท่านไม่สะอาด เมื่อมองผ่านตาเนื้อแล้วเห็นว่าไม่สะอาดอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอัศจรรย์ตาในว่าท่านไม่มีกลิ่นเหม็น ท่านเป็นผู้สะอาดกาย สะอาดวาจา สะอาดใจ ตามแนวคำสอนที่พระพุทธเจ้า ได้ยกมาอธิบายไว้ตอนต้นนั้นนั่นอง

ซึ่งความสะอาดที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้นั้น หาใช่เกี่ยวกับความสะอาดของเครื่องแต่งกาย หรือความสะอาดของร่างกายที่จะแสดงให้รู้ว่าผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความสะอาด แต่พุทธเจ้าตรัสความสะอาด

เป็นเรื่องของศีล สมาธิ ปัญญาต่างหาก ซึ่งศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงแล้ว จึงเชื่อว่าท่านมีความสะอาดกาย สะอาดวาจา สะอาดใจ จึงเป็นที่เคารพบูชาศรัทธาของเหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายด้วยเหตุผลนี้

ฉะนั้น ในฐานะเหล่าสานุศิษย์ผู้ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงพึงระลึกถึงความสะอาดกาย สะอาดวาจา สะอาดใจ แล้วประพฤติธรรมขัดเกลากาย วาจา ใจ ให้สะอาด เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ความสมบูรณ์ซึ่งศีล จะนำพาชีวิตจิตใจของเราสู่ทางสงบ เพราะอานุภาพแห่งศีลนั้นย่อมทำให้เกิดสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ทำให้ใจมีปัญญา เป็นผู้ไม่มีบาปเพราะล้างบาปด้วยปัญญา ถึงพร้อมด้วยความสะอาดได้แล้วนั้นเอง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments