รีบทำในสิ่งที่ควรทำ ในเวลาที่ควรรีบทำ อย่าประมาทจะได้ไม่พลาดประโยชน์อย่างสูงสุด

ท่านทั้งหลาย เวลาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่อาจจะย้อนคืนได้ ดังนั้นแล้ว อย่าพลาดเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลย พึงฉลาดกำหนดใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยมนสิการให้ดีเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ควรได้ประโยชน์ หลักในการมนสิการขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาตามภาษิตของพระสัมภูตเถระท่านได้กล่าวไว้   ดังนี้

ผู้ใดรีบในเวลาที่ควรช้า และช้าในเวลาที่ควรรีบ ผู้นั้นเป็นคนเขลา ย่อมประสบทุกข์ เพราะไม่จัดแจงโดยแยบคาย  ประโยชน์ของเขาย่อมเสื่อมไป เหมือนดวงจันทร์ข้างแรม เขาย่อมได้รับความตำหนิจากวิญญูชน และพลาดจากมิตรทั้งหลาย

ผู้ใดช้าในเวลาที่ควรช้า และรีบในเวลาที่ควรรีบ ผู้นั้นเป็นบัณฑิตย่อมประสบสุข เพราะจัดแจงโดยอุบายที่แยบคาย  ประโยชน์ของเขา ย่อมบริบูรณ์ เหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้น เขาย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญ และไม่พลาดจากมิตรทั้งหลาย อ้างอิง : ขุ.เถร. (ไทย)  26/291-294/387

จากภาษิตของ พระสัมภูตเถระ ทำให้เราทราบว่า คนฉลาดจักมนสิการกำหนดเวลาใดควรช้า เวลาใดควรรีบ เพื่อไม่ให้พลาดประโยชน์ ดังนั้น เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย เพื่อ พึงมนสิการ จัดแจงเวลาให้ดี แม้ว่ากำหนดมนสิการแล้วเกิดพลาดไม่ดีพอ ก็ให้แก้ไขปรับปรุง พยายามเข้าไว้จะได้ประโยชน์จากเวลาที่ได้ใช้แล้วสำเร็จประโยชน์

หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ท่านสอนให้เราทั้งหลายได้รู้จักการให้ทาน ดังที่ท่านสอนไว้ว่า

ออยเตียนสรูญ ให้ทานแล้วมีความสุข

ออยเตียนเมียนบาน ให้ทานรวยได้

นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวสอนในเรื่องการทำใจไว้ด้วยว่า

เทอเจิตออยสรูญ ทำใจให้สบาย

เทอเจิตออยสะโลต ทำใจให้บริสุทธิ์

 

สานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย เพราะเวลาสำคัญเช่นนี้ จึงชวนท่านได้ทำบุญ ชวนท่านรักษาศีล ชวนท่านภาวนา กำหนดปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่สรวงด้วย คำสอนภาษิตของสาวกของพระพุทธเจ้าด้วย คำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย ซึ่งไม่ขัดแย้งกันเลย เพราะเป็นธรรมดวงธรรมเดียวกัน ที่ผ่านมาได้แสดงไว้ให้ท่านได้ศึกษาต่อเนื่องมาตลอดผ่านเพจหลวงปู่สรวงนี้แล้วสามารถย้อนกลับไปอ่านได้เพื่อเรียนรู้และทบทวนนำไปประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรม ตามที่ได้กำหนดมนสิการแล้วควรรีบหรือช้า ขอให้ใจทุกท่านได้คำตอบเองเถิด

 

ขออนุโมทนากับกุศลจิตเจตนาของทุกท่านที่ได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ผ่านเพจหลวงปู่สรวง สื่อสมัยใหม่ที่รวดเร็ว ซึ่งมีคุณมาก หากใช้เป็นและมีโทษมากหากใช้ไม่เป็น และได้ศึกษาแล้วพร้อมได้ร่วมกันให้ทานด้วย อันสำเร็จประโยชน์แก่วัดแก่ศาสนา เป็นการจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาอย่างน่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

 

Comments

comments