เพราะบุญฤทธิ์จึงได้อานิสงส์แห่งวิหารวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้อนุโมทนาการถวายวิหาร

“เพราะบุญฤทธิ์จึงได้อานิสงส์แห่งวิหารวิมาน”

วิหารวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้อนุโมทนาการถวายวิหาร

พระอนุรุทธเถระถามเทพธิดาองค์หนึ่งว่า

เทพธิดา เธอมีผิวพรรณงามยิ่งนัก เปล่งรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอยู่ ดุจดาวประกายพรึก

เมื่อเธอนั้นกำลังฟ้อนรำอยู่ เสียงทิพย์น่าฟัง น่ารื่นรมย์ใจ ย่อมเปล่งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วนสัดของเธอ ทั้งกลิ่นทิพย์หอมระรื่นชื่นใจ ก็ฟุ้งออกจากอวัยวะน้อยใหญ่ทุกส่วนสัดของเธอ

เมื่อเธอสั่นไหวกายไปมา เสียงเครื่องประดับที่ช้องผม (ของเธอ) ทุกส่วน ก็เปล่งเสียงดังไพเราะ น่าฟัง ดังเสียงดนตรีเครื่องห้า อนึ่ง ต่างหูเพชรต้องลมสั่นไหว ก็ส่งเสียงดังไพเราะ  น่าฟัง ดังเสียงดนตรีเครื่องห้า แม้มาลัยบนศีรษะของเธอ มีกลิ่นหอมชื่นใจ ก็ส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศ  ดุจต้นอุโลก เธอสูดดมกลิ่นหอมนั้น ทั้งได้เห็นรูปอันมิใช่ของมนุษย์

เทพธิดา อาตมาถามแล้ว ขอเธอจงบอกเถิดว่า นี้เป็นผลของกรรมอันใดเล่า

พระคุณเจ้าผู้เจริญ นางวิสาขามหาอุบาสิกา สหายของดิฉันอยู่ในกรุงสาวัตถี  ได้จัดสร้างมหาวิหารถวายสงฆ์ ดิฉันได้เห็นอาคาร และการบริจาคทรัพย์จำนวนมากอุทิศสงฆ์ เป็นที่พอใจของดิฉันเช่นนั้น จึงเลื่อมใสแล้วอนุโมทนาในบุญนั้น วิมานน่าอัศจรรย์ น่าทัศนา ซึ่งดิฉันได้มา เพราะการอนุโมทนาอย่างเดียวเท่านั้น วิมานนั้นล่องลอยไปได้โดยรอบ ในรัศมี ๑๖ โยชน์ด้วยบุญฤทธิ์ของดิฉัน

อ้างอิง ขุ.เปต. (ไทย)  ๒๖/๗๒๙-๗๓๗/๘๔-๘๕.

 

หลักฐานอานิสงส์ ในเรื่องการอนุโมทนาบุญถวายวิหาร ได้นำมาจากพระไตรปิฎกนี้ นำมาให้ท่านได้ศึกษาเพื่อยังศรัทธาให้แกล้วกล้าขึ้น จะได้เชื่อมั่นว่า การได้ร่วมกันสร้างวิหารทานย่อมมีอานิสงส์มากอย่างแท้จริง เพราะแม้เพียงการได้อนุโมทนาเท่านั้นยังได้อานิสงส์มากเพียงนี้

ดังนั้น เราทั้งหลายจะรอช้าได้อย่างไร เมื่อมีโอกาสได้ร่วมกันสร้างวิหารทานนี้แล้ว จึงขอให้ได้ขวนขวายช่วยกันให้สำเร็จ ถือว่า วิหารทานหลังนี้เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของเราทั้งหลายรวมกัน ไม่ได้มาจากกำลังทรัพย์ของเศรษฐี คฤหบดี ผู้หนึ่งผู้ใด บุญนี้เราทั้งหลายจึงได้รับอานิสงส์โดยตรงทีเดียว

 

 

Comments

comments