เราทั้งหลายเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารทานกันเพราะเชื่อว่า “เป็นทานอันเลิศ”

อนุโมทนาบุญกับเหล่าสะพานบุญ ผู้ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและชวนผู้อื่นให้ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเพื่อสร้างวิหารทาน ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ซึ่งมีอานิสงส์มาก พระพุทธเจ้าได้ตรัสอนุโมทนาผู้ถวายวิหารไว้ว่า

“วิหารย่อมป้องกันความหนาวร้อนและสัตว์ร้าย นอกจากนั้น ยังป้องกันงู ยุงและฝนในคราวหนาวเย็น นอกจากนั้น ยังป้องกันลมและแดดอันร้อนจัดที่เกิดขึ้น
การถวายวิหารแก่สงฆ์ เพื่อหลีกเร้นอยู่ เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพินิจ และเพื่อเห็นแจ้ง พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ

เพราะฉะนั้น ผู้ฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ของตน พึงสร้างวิหารอันรื่นรมย์ถวายภิกษุผู้พหูสูตให้อยู่ในที่นี้เถิด อีกประการหนึ่ง ผู้เป็นบัณฑิตมีจิตเลื่อมใสในภิกษุพหูสูต
ผู้ปฏิบัติตรง พึงถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะอันควรแก่ท่านเหล่านั้น ท่านเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมอันเป็นเหตุบรรเทาสรรพทุกข์แก่เขา ซึ่งเมื่อเขารู้ทั่วถึงแล้วจะเป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพานได้ในชาตินี้”

จากบทอนุโมทนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสข้างต้นนั้น ทำให้เราทั้งหลายเห็นว่า มีอานิสงส์มากดังกล่าวข้างต้น จึงได้ร่วมกันช่วยกันเป็นสะพานบุญ เพื่อจัดหาทุนสมทบสร้างวิหารทาน ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างวิหาร ซึ่งเราทั้งหลายเรียกโดยทั่วไปว่า “ศาลาประพฤติธรรม” ซึ่งอยู่ในช่วงของการก่อสร้างและมีความคืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง อันเกิดขึ้นมาจากแรงพลังศรัทธาของเราทั้งหลาย ร่วมกันเป็นสะพานบุญ โดยมี เพจ หลวงปู่สรวง เป็นสื่อประสานงานและประชาสัมพันธ์ให้เราทั้งหลายสามารถติดต่อประสานงานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วทันสมัย

งานบุญที่เราทั้งหลายจะได้ร่วมกันอีกวาระ เพื่อระดมทุนสร้างให้สำเร็จ เพื่ออานิสงส์ชื่อว่าทานอันเลิศนั้น ทางวัดจึงขอแจ้งข่าวมายังผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ซึ่งกำหนดทอดถวายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เหลือเวลาอีกประมาณ 1 เดือน

 

 

Comments

comments