#จากวันนั้นถึงวันนี้ วันนั้น คือ วันที่เราร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดบ้านขะยูง

จากพื้นที่เล็กๆ ๑๑ ไร่ ได้ขยายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๕ ไร่ และถมพื้นที่แล้วเสร็จ เหลือเพียงบางส่วนที่ยังไม่ถมประมาณ ๑ ไร่   ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเกิดจากศรัทธาของเราทั้งหลายรวมกันซึ่งมาจากทั่วไปประเทศก็ว่าได้ คนละเล็กละน้อย คนละร้อยสองร้อย ก็สำเร็จได้จริงๆ ห......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com