#สื่อสะพานบุญสู่ทานบารมีเพื่อวิหารทานอันประเสริฐของเหล่าสะพานบุญทั้งหลาย

เราทั้งหลายได้แสดงพลังแห่งการให้ทานเพื่อวิหารทาน ในโอกาสแห่งกฐินทานวัดบ้านขะยูง ซึ่งกำหนดทอดถวายวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งด้วยการแชร์เป็นหมื่น และการลงชื่อจองเป็นสะพานบุญเป็นหลายร้อยคน คนละห้าซองสิบสองถึงห้าสิบซองก็มี เพราะเราทั้งหลายมีเป้าประสงค์เพื่อทานบารมี สิ่งใดที่พอทำได้เราก็ช่วยกันอย่างจริงใจ น่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่ง

จากระทู้เปิดจองเป็นสะพานบุญล่าสุดที่ผ่านมานั้น ทางวัดมองเห็นพลังศรัทธาของท่านในฐานะสะพานบุญด้วยกัน ที่ประสงค์มาทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในนามสะพานบุญของวัดบ้านขะยูง โดยมีเพจ หลวงปู่สรวง เป็นสื่อสะพานบุญ ประสานงานกับท่านทั้งหลาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วทางหนึ่ง (วัดเป็นผู้ดูแลโดยตรง) การติดต่อของท่านจึงได้ติดต่อประสานวัดโดยตรง

ดังนั้น สื่อสะพานบุญจึงสำคัญ ทางวัดจึงขออนุโมทนา เทคโนโลยีแห่งการสื่อสาร คือ facebook เป็น Social Network ที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้สื่อสารถึงกันรวดเร็ว เพื่อร่วมบุญ และเป็นสะพานบุญ ทั้งท่านที่จอง และท่านที่แชร์

บุญที่เราทั้งหลายได้กำหนดตั้งใจไว้ด้วยการแสดงความจำนงเป็นสะพานบุญ ทางวัดบ้านขะยูง ได้ทยอยเริ่มดำเนินการจัดส่งให้ท่านแล้ว จึงแจ้งท่านมาให้ทราบ ณ โอกาสนี้ อีกทั้งก็จะเปิดจองกระทู้ใหม่เพื่อท่านได้เห็นกระทู้เปิดจองต่อเนื่อง ส่วนกระทู้เก่าที่เปิดจองทางวัดขออนุญาตลบ เนื่องจากบางท่านจองทีหลังทำให้เกิดการตกหล่น เพราะต้องอัปเดทกระทู้ใหม่เรื่อย ๆ จึงต้องเปิดกระทู้ใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลการจองของท่านทั้งหลาย

ข้อมูลของท่านที่จองแล้วทางวัด เก็บเข้าสู่ระบบการจัดการข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ เพราะมีระบบการลงทะเบียนการจองให้ท่าน เป็นการจัดการทำงานอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบ หรือ ตรวจเช็คข้อมูลการจอง หรือแม้ตกหล่นก็สามารถเช็คข้อมูลให้แก่ท่านได้

ขอให้ท่านสบายใจ เพจ หลวงปู่สรวง ยินดีเป็นสื่อสะพานบุญ ให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญกับวัดบ้านขะยูง ซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวงโดยตรง นอกจากนั้นยังเป็นวัดหนึ่งที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างมาตั้งแต่ต้น และพัฒนามาบัดนี้ก็เห็นความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงพัฒนาสู่สถานธรรมอันสัปปายะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะศาลาประพฤติธรรมและอุโบสถวัดบ้านขะยูง

กฐินทานปีนีี้ จึงขอให้เราทั้งหลายได้ทำหน้าที่สะพานบุญให้สมบูรณ์ เพื่อเกื้อกูลประโยชน์แก่วัด แก่พระศาสนา และแก่วัดบ้านขะยูง เป็นการทำหน้าที่เพื่อถวายเป็นสังฆบูชาแด่หลวงปู่สรวงด้วย

ซึ่งบุญบารมีทั้งหลายที่เราได้ร่วมกันสร้างได้ร่วมกันทำ ขอถวายเป็นสังฆบูชาแด่องค์หลวงปู่สรวง ผู้เป็นพระปรมาจารย์ของเราเหล่าสานุศิษย์ คือ ศิษย์น้อยศิษย์ใหญ่ทั้งหลาย

ขอบุญบารมีที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันทำร่วมกันสร้างขอให้เป็นส่วนแห่งพลังส่งเสริมชีวิตให้เราทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความสุขสงบร่มเย็น เป็นผู้เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ประมาท ปราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และโชคดีมีชัยทุกท่านเทอญฯ

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

เพจ หลวงปู่สรวง
วัดบ้านขะยูง

Comments

comments