#แค่แชร์ก็ได้บุญ

 

ท่านทั้งหลาย

คำว่า “แชร์” คือ การแบ่งปัน

คำว่า “การแบ่งปัน” คือ การให้

คำว่า “การให้” คือ ทาน

คำว่า “ทาน” คือ ทำบุญสำเร็จด้วยการให้ ชื่อว่า ทานมัย

สุดท้าย คำว่า “ทานมัย” คือ บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน

ทั้งหมดมีนัยความหมายอย่างเดี่ยวกัน คือ การให้

ดังนั้น บุญที่เราได้แบ่งปันจะด้วยการแชร์เรื่องราวดี ๆ ข่าวสารดี ๆ ก็ชื่อว่าการให้ ซึ่งการให้เหมือนกัน การให้ไม่จำกัดว่าจะให้เฉพาะสิ่งของเท่านั้น (วัตถุทาน) แต่ยังมีการให้ด้วยการให้อภัยด้วย (อภัยทาน) นอกจากนี้ยังมีการให้ด้วยธรรมะ (ธรรมทาน)

รวมแล้วการให้มี ๓ ประการ คือ วัตถุทาน อภัยทาน ธรรมทาน

ส่วนการแชร์ธรรมะ แชร์ข่าวงานบุญ แชร์เรื่องราวดี ๆ มีข้อคิด แชร์กำลังใจ แชร์คติธรรม แชร์คำสอน คำคม หรือแชร์สิ่งใด ๆ ที่นำไปสู่การได้รับโอกาสสร้างบารมี หรือได้สติปัญญา หรือได้ความรู้ความเข้าใจวิถีปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข การแชร์แบ่งปันสิ่งเหล่านี้ คือ เราได้บุญด้วยการให้ทานนั้นเอง

ดังนั้น เรามาแชร์ มาแบ่งปัน เรื่องราวดี ๆ ซึ่ง เพจ หลวงปู่สรวง จะได้นำเรื่องราว ประวัติ คำสอน ข้อคิด คติธรรม ของพระพุทธเจ้าบ้าง ของเหล่าสาวกบ้าง ของพระเกจิอาจารย์บ้าง ของพระสังฆเถระบ้าง ที่สำคัญก็ของหลวงปู่สรวง ซึ่งพูดถึงคำสอนจะเชื่อมโยงสู่คำสอนของหลวงปู่สรวงเพื่อแบ่งปันให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกถึง รวมเป็น “สาราณียธรรม”

สุดท้าย เรามาแบ่งปัน คำสอนของหลวงปู่สรวงอีก ท่านสอนไม่มาก เล่าเรื่องไหนก็ไม่พ้นคำสอนสามสี่เรื่องนี้ คือ

๑. ออยเตียนเมียนบาน ให้ทานรวยได้ ออยเตียนสรูล ให้ทานแล้วมีความสุข (ทาน)
๓.เทอเจิตออยสรูล ทำใจให้มีความสุข (ศีล)
๔.เทอเจิตออยสะโลต ทำใจให้บริสุทธิ์ (ภาวนา)

หลวงปู่สรวงท่านสอนก็อยู่ในกรอบของคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองเพราะท่านก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ท่านก็สอนเราตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

หลัก ๆ คำสอนท่านก็ประมาณนี้ แม้แค่นี้แต่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งชีวิตเรา ฝากท่านทั้งหลายไว้แชร์และแบ่งปัน

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments