#ย้ำคำสอนพระพุทธเจ้า หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๗ วันจากเสียงเตือนของ “พระมหากัสสปเถระ”

พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ก่อนอย่างนี้ว่า ความพลัดพราก ความทอดทิ้ง ความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมี ฉะนั้น จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น มีขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ล้วนแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไม่ได้ที่จะปรารถนาว่า “ขอสิ่งนั้นอย่าเสื่อมสลายไปเลย” (ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๓๒/๑๗๔.)

เสียงธรรมที่ก้องกู่ข้อนี้นั้น เป็นข้อประพฤติธรรมสำคัญที่เราทั้งหลายสามารถทบทวนเพื่อย้ำเตือนใจ เพื่อความทำใจเป็น เพื่อความสิ้นไปแห่งราคะ เพื่อความไม่เศร้าโศก ไม่คร่ำครวญ ไม่เกลือกกลิ้ง

ประโยคธรรม ประโยคทองของ “พระมหากัสสปเถระ” นี้ถือว่าเป็นธรรมโอสถอันล้ำเลิศ แก่เราทั้งหลายได้ที่ยังมีราคะ ยังเป็นปุถุชนอยู่ เพื่อประคองใจ เพื่อรักษาใจ ให้เกิดความเบากาย เบาใจ สบายกาย สบายใจ ขึ้นมาได้

ขอให้เราทั้งหลาย พึงได้ทบทวนแล้วทบทวนอีกเถิด ย้ำเตือนแล้วย้ำเตือนอีก ให้ปรากฎชัดอยู่ในใจ น้อมเข้ามาในใจโดยแยบคายเถิด

ข้อปฏิบัตินี้จักนำไปสู่การทำใจได้อย่างมีความสุข สมดังที่หลวงปู่สรวงสอนให้ทำใจ ว่า “เทอเจิตออยสรูล” ทำใจให้มีความสุขนั้นเอง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments