“พลังรวม” ของวัดกับบ้าน รวมพลังแห่งศรัทธาเพื่อเทพื้นคอนกรีตรอบอุโบสถวัดบ้านขะยูงเสร็จแล้ว

พลังรวม ของวัดกับบ้าน รวมพลังแห่งศรัทธา ที่ชื่อว่า ศรัทธาพละ พลัง คือ ศรัทธา

ซึ่งวัดบ้านขะยูงกับชาวบ้านขะยูงร่วมใจกัน แสดงพลังเพื่อพัฒนาด้วยศรัทธา สละกำลังแรงงาน กำลังสติปัญญาร่วมกันเพื่อเทพื้นรอบอุโบสถวัดบ้านขะยูง

กิจกรรมนี้เกิดจากผลการเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมกันแสดงพลังเพื่อพัฒนาวัดบ้านเกิดของตนเอง แสดงพลังกตัญญูกตเวทีต่อวัดบ้านเกิดซึ่งทุกคนมีพลังศรัทธากันอยู่แล้ว

อาตมาในฐานะประธานอุปถัมภ์จัดหาทุนเพื่อสร้างวัดบ้านขะยูง ได้มองเห็นพลังศรัทธาของชาวบ้านและช่าง รวมถึงแรงงานทุกคนที่ทำงานภายในวัดบ้านขะยูง ว่าสามารถมีส่วนร่วมในการสละกำลังเพื่อร่วมกันเทพื้นทางเดินรอบอุโบสถที่ทางวัดกำลังเตรียมจัดสวน ปลูกสวน เพื่อจัดภูมิทัศน์ จึงได้ประสานถึงผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าช่างเพื่อแจ้งข่าวขอความอนุเคราะห์พลังรวมของบ้านกับวัดร่วมกันเทพื้น ซึ่งชาวบ้าน ช่าง แรงงานทุกคนก็พร้อมใจกัน ทำงานกันอย่างขมักเขม้น จนสามารถเทพื้นรอบอุโบสถได้สำเร็จเป็นที่น่าอนุโมทนาบุญอย่างยิ่ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเป็นวันประวัติศาสตร์ที่จะได้ระลึกถึงภาพซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงพลังกตัญญูกตเวทีต่อวัด เป็นการได้สร้างประโยชน์ร่วมกัน ทำให้ได้ลดต้นทุนในการจ้างงาน และชาวบ้าน ช่าง กรรมกร แรงงานทุกคน ได้มีโอกาสได้ให้ทานกำลังแรงงาน ที่สำคัญงานนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการพูดคุย เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ขยายผลต่อเนื่องสู่วาระครั้งต่อไป เมื่อศรัทธาได้เกิดขึ้นแล้วจึงอาศัยวาระโอกาสนี้ พูดคุยกับชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้การมีส่วนร่วมที่เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างบ้านกับวัดเกิดประโยชน์สูงสุด วันนี้ร่วมแรงใจกันได้วันหน้าก็ย่อมร่วมใจกันได้อีกโดยไม่ยาก เพราะทุกคนยินดีมีความอิ่มกายที่ทางวัดมอบหมายให้แม่ครัวทำอาหาร ทำก๋วยจั๊บ ส้มตำเลี้ยง และมีความสุขใจที่ได้ร่วมเสียสละแรงงานเพื่อพัฒนาวัดบ้านตนเอง

เบื้องต้นมีโอกาสได้สนทนากับผู้ใหญ่บรรจง ผู้ใหญ่บ้านขะยูง ทราบว่า ทางอำเภอมีนโยบายที่จะให้บ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด ซึ่งก็สอดคล้องกับทางวัดต้องการเชื่อมศรัทธาชาวบ้านเข้ามาวัดผ่านกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ ในช่วงที่วัดกำลังจะพัฒนาก็เป็นโอกาสที่เหมาะสมตรงกัน เมื่อผลจากการได้ลงมือร่วมใจกันนัดกันแบบวันต่อวันไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าหรือกำหนดการไว้ล่วงหน้า เพียงหน้างานพร้อมที่จะระดมกำลังแรงงานต่าง ๆ ก็สามารถระดมคนมาร่วมกันได้จำนวนมากกว่าจนสามารถทำงานตามเป้าหมายได้เกิดผลสำเร็จของงาน

ฉะนั้น บ้านขะยูงมี 2 หมู่บ้าน คือบ้านขะยูงเก่า กับ บ้านขะยูงใหม่ ผู้ใหญ่จึงได้เสนอว่า เพื่อให้ได้เนื้องานมากขึ้น เพราะงานบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้คนจำนวนมาก จึงเสนอว่า ให้ชาวบ้านมาช่วยวัดเดือนละ 2 วัน โดยแบ่งกันระหว่างบ้านขะยูงเก่า 1 วัน บ้านขะยูงใหม่ 1 วัน ซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมหมู่บ้านต่อไป เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง ต้องขอชื่นชมผู้ใหญ่บ้านที่มีจิตเสียสละ  และขอชื่นชมชาวบ้านทุกคนที่เห็นความสำคัญกับการพัฒนาโดยได้มีความเสียสละแรงงานเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ    

 

 

 

 

Comments

comments