ขยายพันธุ์ไม้ประดับสวน เพื่อปลูกสวน บุญใหญ่ได้บุญตลอดทั้งกลางวันกลางคืน

พันธุ์ไม้ประดับต่าง ๆ ที่ทางวัดได้ทำการขยายพันธุ์ เน้นการจัดหาพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ ไม่เน้นการจัดซื้อไม้ประดับที่ขยายพันธุ์แล้วมาเพื่อปลูกทันที แต่เน้นซื้อเฉพาะแม่พันธุ์ไม้ประดับมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ สรุปคือ ไม่เน้นซื้อแต่เน้นขยายพันธุ์เอง เพราะทางวั......

Read More

สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง

สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงทั้งหมด ล้วนมีเป้าหมายเพื่อการบรรลุความสงบ ถูกต้องความสงบ ทำให้แจ้งความสงบ เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมแห่งสันติสุข สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง สามารถอธิบายเทียบเคียงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้ทั้งหม......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com