ขยายพันธุ์ไม้ประดับสวน เพื่อปลูกสวน บุญใหญ่ได้บุญตลอดทั้งกลางวันกลางคืน

พันธุ์ไม้ประดับต่าง ๆ ที่ทางวัดได้ทำการขยายพันธุ์ เน้นการจัดหาพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ ไม่เน้นการจัดซื้อไม้ประดับที่ขยายพันธุ์แล้วมาเพื่อปลูกทันที แต่เน้นซื้อเฉพาะแม่พันธุ์ไม้ประดับมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ สรุปคือ ไม่เน้นซื้อแต่เน้นขยายพันธุ์เอง เพราะทางวัดมีนักภูมิทัศน์มีความรู้เรื่องการจัดสวน เข้าใจการดูแลรักษาต้นไม้ ก็มอบหมายงานนี้ให้ทำอย่างเต็มที่ ทางวัดสนับสนุนทุนเพื่อเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเตรียมโรงเรือนเพาะพันธุ์ให้ต่อไป

ส่วนพันธุ์ไม้ก็อาจจะมีซื้อบ้างสำหรับพันธุ์ไม้ที่หายาก และบางส่วนก็รับบริจาคจากผู้มีพันธุ์ไม้ประดับในบ้าน ฉะนั้น อีก 4-5 เดือนข้างหน้า เมื่อวัดได้จัดงาน ไม้ประดับที่ได้รับการขยายพันธุ์ไว้แล้วก็นำมาจัดประกอบลานพิธีได้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

อีกทั้ง สามารถนำมาประดับสวนถาวรไว้ตามแนวเส้นทางเดินแห่งสันติบทภายในวัดบ้านขะยูง ที่กำลังพัฒนาให้สงบ สัปปายะ ฉะนั้น นโยบายการเพาะพันธุ์ไม้ จึงเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่จะสร้างบรรยากาศภายในวัดให้เขียวขจี เป็นการบริการงานภายใต้แนวคิดอริยวิถีชีวิตพอเพียงของหลวงปู่สรวง เพราะการเพาะพันธุ์ไม้ได้ด้วยตนเองจะช่วยประหยัดงบประมาณอย่างยิ่ง

ที่สำคัญการปลูกสวนนั้นมีหลักฐานว่าได้อานิสงส์มาก คือ ได้บุญตลอดทั้งกลางวันกลางคืนทีเดียว ดังมีที่มาจากพระไตรปิฎกว่า

ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ บ่อน้ำ และให้ที่พักอาศัย บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ ชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน

สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑.

ต่อไปข้างหน้าหน่วยงาน หรือ องค์กรใด หรือ บุคคลใด สามารถมาศึกษาเรียนรู้การเพาะพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ได้ ทางวัดก็จะผู้มีผู้ชำนาญการด้านการดูแลรักษาพันธุ์ไม้ให้คำแนะนำต่อไป เป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้ได้อีกโสดหนึ่ง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments