สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง

สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงทั้งหมด ล้วนมีเป้าหมายเพื่อการบรรลุความสงบ ถูกต้องความสงบ ทำให้แจ้งความสงบ เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคมแห่งสันติสุข

สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง สามารถอธิบายเทียบเคียงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ได้ทั้งหมด หลักธรรมเหล่านั้นเป็น สันติบท มาจากพระพุทธพจน์ ที่ว่า “ธรรมเหล่าใด เป็นไปเพื่อบรรลุความสงบ ถูกต้องความสงบ ทำให้แจ้งความสงบ คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘”
ดูเพิ่มเติมใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๐-๑๕๑/๕๐๕-๕๑๒.

สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรม ได้แก่ ปริศนาธรรมที่จุดไฟ มัดโอ่ง ว่าวหมุนรอบทิศ บันได 6 ขั้น มัดสุ่มไก่ เป็นต้น กำลังจะถูกจัดแสดงไว้ ณ อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง ขณะนี้ทางวัดกำลังเตรียมพื้นที่เพื่อกำหนดเส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ต่าง ๆ

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments