บุญใหญ่ได้บุญทั้งวันทั้งคืน บุญที่เกิดจากการได้สร้างศาลาวัดบ้านขะยูงแม้ยังสร้างไม่เสร็จก็ยังได้อานิสงส์

วัดกับบ้านได้อาศัยกันอย่างนี้ บ้านมีกิจกรรมอะไรก็มาทำกันที่วัด แม้แต่ประชุมที่เป็นงานของส่วนราชการที่ก็มาทำที่วัด วัดบ้านขะยูงจึงเป็นศูนย์กลางของบ้าน บ้านขะยูงมีสองหมู่บ้าน มีบ้านขะยูงเก่ากับบ้านขะยูงใหม่ สองหมู่บ้าน แต่มีเพียง ๑ วัด วัดบ้านขะยูงจึงได้กลายเป็นศูนย์กลาง ความเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน ไม่ใช่เพียงเฉพาะแค่เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมเท่านั้น แต่วัดบ้านขะยูง คือศูนย์รวมใจของชาวบ้าน บ้านกับวัดจึงพึ่งพาอาศัยกันโดยตลอด

ทางบ้านเมืองเมื่อเห็นบ้านกับวัดสามัคคีกันก็ชื่นชมยินดี วันนี้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งว่า ประชุมวันนี้เป็นโครงการของทางราชการ ได้อาศัยศาลาหลังใหม่ของวัด ในการจัดประชุม ก็ได้รับความชื่นชมจากทางราชการว่ามีความสามัคคีกันดี

เราทั้งหลายในฐานะสะพานบุญที่ร่วมกันได้สร้างศาลาหลังนี้ถวายวัด แม้ยังสร้างไม่เสร็จแต่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งเช่นนี้ ก็สุขใจแล้ว วัดเป็นที่พึ่งแก่บ้าน บ้านได้อาศัยวัด วัดได้อาศัยบ้าน จึงเชื่อว่า เมื่อสามัคคีเกิดขึ้นเช่นนี้ วัดบ้านขะยูง ก็จะได้รับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนแห่งสันติสุขต่อไปได้

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

ญทั้งว

Comments

comments