วิถีชีิวิตเกษตรพอเพียงของผู้ใหญ่บ้านขะยูง

เห็นภาพแปลงปลูกแตงกวาของผู้ใหญ่บ้านขะยูงก็เป็นปลื้มใจ ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จากพลังศรัทธาวิถีชีวิตพอเพียงของท่านผู้ใหญ่บรรจง ผู้ใหญ่บ้านขะยูง แสดงให้เห็นว่าผู้นำของบ้านขะยูงที่พยามถอดบทเรียนชีวิต เพื่อดำเนินชีวิตพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง ร.๙ ที่พระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องนี้อย่างยิ่ง มีพื้นที่ทำกินก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คนที่ไม่มีงาน ก็ได้ส่งเสริมให้คนมีงานด้วย เพราะมีการจ้างแรงงาน และให้ความรู้อีกต่างหาก เป็นทั้งการส่งเสริมความรู้สู่อาชีพให้แก่คนในชุมชนได้อีก ที่สำคัญการใช้ชีวิตเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดวิถีชีวิตพอเพียงของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน เพราะจากปฏิปทาของหลวงปู่สรวง เป็นปฏิปทามุ่งสอนสานุศิษย์ให้รู้ว่าควรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงชีวิตจะได้มีความสุข

ขออนุโมทนากับท่านผู้ใหญ่บรรจง ที่มุ่งทำแปลงเกษตร ที่พร้อมจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนในชุมชน คนในบ้าน โดยไม่ปิดกั้นวิชาความรู้ มีโอกาสทางวัดก็จะร่วมกันระดมความคิดเพื่อส่งเสริมเรื่องวิถีชีวิตพอเพียง เพื่อให้ชาวบ้านได้รับความรู้และได้รับแรงบันดาลใจในการดำเนินวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงต่อไป

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

Comments

comments