ครูสาโรจน์ วงษ์ศรี ถวายสมุดบันทึกประวัติกิจกรรมสื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง แก่พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

มาเล่ากันอีกครั้ง เพื่อย้ำที่ไปที่มาของปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงที่จะปรากฎขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ณ วัดบ้านขะยูง ในรูปแบบของอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง ซึ่งปริศนาธรรมทั้งหลายได้รับการเผยแผ่มาหลายปีแล้ว ณ วันนี้ได้ตกผลึกอย่างลึกซึ้งผ่านงานวิชาการที่จะนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นได้ศึกษายังประโยชน์อย่างยิ่งต่อสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดราษฎร์บูรณะ กทม. ครูสาโรจน์ วงษ์ศรี ผู้บันทึกข้อมูลกิจกรรมหลวงปู่สรวง ได้จดบันทึกเป็นรูปภาพปฏิมากรรมหลวงปู่สรวง เก็บรักษาไว้นานสิบกว่าปีแล้ว และได้มอบไว้กับพระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ถือว่าข้อมูลเหล่านี้ล้ำค่ามาก เป็นการเล่าประวัติหลวงปู่สรวงด้วยภาพปริศนาที่หลวงปู่ได้แสดงให้ผู้คนได้ดู ช่วงเวลานั้นอาจจะไม่มีใครสามารถแปลปริศนาธรรมออกได้ ครูสาโรจน์ จดจำและบันทึกได้ละเอียดมาก ซึ่งท่านมีนิสัยชอบการบันทึกเก็บข้อมูลทำให้เราได้มีโอกาสศึกษาประวัติหลวงปู่มุมใหม่ ศึกษาจากภาพวาดลายแทงต่างๆ ซึ่งมีปริศนาซ่อนไว้ ถือว่า ครูสาโรจน์ มีพระคุณต่อเราทั้งหลายอย่างมากที่เล็งเห็นความสำคัญและได้จดบันทึกและพร้อมที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยทั้งหมดไม่มีปิดบัง

จากภาพบันทึกกิจกรรมปริศนาธรรม พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ได้ศึกษา วิเคราะห์ ตีความ เชื่อมโยง ปริศนาธรรม แล้วอธิบายโดยนำแนวคิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาอธิบายพร้อมยกเปรียบเทียบ และได้แยกหมวดหมู่เขียนเป็นหนังสือเล่มแรก ชื่อว่า ปริศนาธรรมคานไม้หามหลวงปู่สรวง เล่าเรื่องราวปริศนาธรรมที่หลวงปู่ได้พาทำคานไม้หาม สรุปออกเป็นปริศนาธรรม ๔ แบบ และได้ประพันธ์ร้อยเรียงเรื่องราวเป็นบทกลอน อ่านโดย : นภรณ์ ดีนอก

นอกจากนี้เรื่องราวปริศนาธรรมต่าง ๆ ที่ อาจารย์สาโรจน์ได้เขียนบันทึกไว้ ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจ เช่น ปริศนามัดเชือก ปริศนามัดโอ่ง ปริศนามัดสุ่มไก่ ปริศนาขุดหลุ่ม ปริศนาตอกตะปู ปริศนาบันได ๖ ขั้น เป็นต้น

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ได้ศึกษาวิเคราะห์ ตีความ เชื่อมโยง ปริศนาธรรม แล้วอธิบายโดยนำแนวคิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาอธิบายพร้อมยกเปรียบเทียบให้เกิดสติเกิดปัญญาแก่ผู้ที่ได้ศึกษาตาม ซึ่งจะถูกรวบรวมนำเผยแผ่ในเว็บบ้านขะยูง และ เพจ หลวงปู่สรวง ให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาต่อไป

Comments

comments