สันตินวัตกรรม: สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข ได้รับการพิจารณาตอบรับตีพิมพ์แล้ว

สำหรับงานเผยแผ่ด้านปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ และจะเกิดประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอาตมามีโอกาสนำเสนองานทางด้านวิชาการก็ยิ่งทรงคุณค่ามากขึ้น การทำงานเผยแผ่ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนเข้าใจได้ หรือ เชื่อถือได้ เพราะปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงที่ท่านทำเอาไว้ ท่านไม่ได้แปลความหมายไว้เลย เราในฐานะสานุศิษย์ผู้เคารพศรัทธาต่อหลวงปู่สรวง ก็อยากจะได้ประโยชน์ในแง่คำสอนมากกว่าเพียงเรื่องปาฏิหาริย์ที่กล่าวกันต่อ ๆ กันมา ไม่รู้จริงเท็จแค่ไหน จนลืมนึกไปว่า ศรัทธามากไปขาดปัญญาก็จะทำให้เกิดความงมงายเสียเอง การพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อประคองศรัทธาให้พอดีกับปัญญา ก็จะช่วยได้มากทีเดียวที่จะทำให้ได้ประโยชน์มากขึ้น

จากการทำงานเผยแผ่เกียรติประวัติหลวงปู่สรวงมานั้น ที่บอกว่า เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆ ก็หมายถึงว่า ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงบัดนี้ ก็ได้รับการยอมรับบ้างในวงวิชาการ  อาตมามองว่า เป็นการเผยแผ่คำสอนปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงให้มีความน่าเชื่อถือและเพื่อความยั่งยืน  ไม่ได้เกิดจากการคิดเอาเอง แต่เกิดจากการศึกษาอย่างรอบด้าน แล้วพิจารณาปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงแบบองค์รวม คือ บูรณาการเชิงพุทธ จับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายผ่านสื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง ถือเป็น นวัตกรรมการเผยแผ่เกียรติประวัติและคำสอนของหลวงปู่สรวงด้วย ต่อไปข้างหน้างานวิชาการเหล่านี้ก็อาจจะได้รับการศึกษาหรืออ้างอิงหรือต่อยอดกันต่อกันไป เพื่อประโยชน์ในแง่วิชาการที่มีหลักการ มีทฤษฎี ที่น่าเชื่อถือ

จะอย่างไรก็ตามหากตระหนักถึงประโยชน์ ที่เป็นเป้าหมายแล้วกำหนดวิธีการเผยแผ่ด้วยจิตอิสระ ไม่หวังผลประโยชน์แก่ตน แต่มุ่งเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมย่อมช่วยให้ทุกคนยอมรับและสนับสนุนงานต่าง ๆ ที่เล่ามานั้น มาจากประสบการณ์ทำงานด้านการเผยแผ่เกียรติประวัติเรื่องราวหลวงปู่สรวง โดยเฉพาะแง่มุมแห่งปริศนาธรรมคำสอน ทำให้วันนี้การเผยแผ่ปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงจะได้กำเนิดอย่างเป็นรูปธรรมที่จะแสดงผ่าน “อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง” เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและเรียนรู้ปริิศนาธรรมหลวงปู่สรวงอย่างมีความหมายต่อไป

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 สถาบันรัชต์ภาคย์ พิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิผ่านแล้ว และตอบรับการตีพิมพ์บทความลงในวารสารรัชต์ภาค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในหัวข้อ “สันตินวัตกรรม: สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข” ตีพิมพ์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 27 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ.2561

หากเมื่อลงตีพิมพ์ตามกำหนดแล้วจะนำมาให้ทุกท่านได้อ่านกันต่อไป มาแจ้งไว้วันนี้เพื่อให้เราทั้งหลายในฐานะสานุศิษย์หลวงปู่สรวงได้ทราบข่าว และได้อนุโมทนาเท่านั้นเอง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments