พรอันล้ำเลิศเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแห่งสันติสุข

 

“ขอให้ลูกหลานหลวงปู่สรวงทั้งหลายพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต พูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต ไม่พึงพูดคำส่อเสียดตลอดชีวิต มีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมลทินอยู่ครองเรือนมีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิตย์ยินดีในการเสียสละควรที่ผู้อื่นจะขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต พูดแต่คำสัตย์ตลอดชีวิต และไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เรา เราก็จะกำจัดโดยฉับพลันทันที”

เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย

วันนี้จะกล่าวถึง “พรอันล้ำเลิศเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแห่งสันติสุข” พรที่กล่าวขึ้นต้นไว้นั้น ก็ขออวยพรให้ท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายน้อมรับพรนี้ไปประพฤติด้วยความเคารพนอบน้อม พรที่ให้นี้จะมีคุณค่าอันล้ำเลิศช่วยให้ชีวิตท่านทั้งหลายมีความสุขตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อนำพรนี้ไปปฏิบัติตลอดชีวิตเพราะพรที่กล่าวนี้เป็นธรรม พรคือธรรม ธรรมคือพรแห่งคำสอน คำสอนคือข้อปฏิบัติเป็นการสอนให้นำธรรมไปทำ นำธรรมไปปฏิบัติตลอดชีวิตเพื่อความสุขตลอดชีวิต

ดังนั้น ในที่นี้จึงขอนิยามความหมายคำว่า “พรอันประเสริฐ” คือ ความดีอันประเสริฐของคนดีที่ส่งเสริมวิถีชีวิตแห่งสันติสุข พรนี้มีที่มาจาก ปฐมเทวสูตร  ชื่อว่า วัตตบท ๗ ประการ ได้แก่

๑. เราพึงเลี้ยงมารดาและบิดาตลอดชีวิต
๒. เราพึงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต
๓. เราพึงพูดจาแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต
๔. เราไม่พึงพูดคำส่อเสียดตลอดชีวิต
๕. เราพึงมีใจปราศจากความตระหนี่ที่เป็นมลทิน อยู่ครองเรือน มีการบริจาคเป็นประจำมีมือชุ่มเป็นนิตย์ ยินดีในการเสียสละ ควรที่ผู้อื่นจะขอ ยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต
๖. เราพึงพูดแต่คำสัตย์ตลอดชีวิต
๗. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิต ถ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เรา เราก็จะกำจัดโดยฉับพลันทันที

วัตตบท ๗ ประการดังกล่าวข้างต้นนี้ มีอานิสงส์มาก หากเมื่อผู้ใด สมาทานวัตตบท ๗ ประการอย่างบริบูรณ์ คือ สมาทานประพฤติได้ตลอดชีวิต จะได้เกิดเป็นท้าวสักกะ ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไวใน  ปฐมเทวสูตร ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ท้าวสักกะจอมเทพ เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์อยู่ในกาลก่อน ได้สมาทานวัตตบท ๗ ประการอย่างบริบูรณ์ เพราะสมาทานวัตตบท ๗ ประการ จึงได้เป็นท้าวสักกะ” อย่างไรก็ตามเถิดจะได้เป็นท้าวสักกะหรือไม่ก็ตาม ขอให้ท่านเพียงประพฤติในปัจจุบันที่ยังเป็นมนุษย์เชื่อเถิดว่าย่อมประสบความสุขความเจริญในชีวิต สมได้เป็นคนดีที่ควรได้รับการสรรเสริญจากวิญญูชนทั้งหลาย ในฐานะผู้สเป็น สัตบุรุษ คือ คนดี นั้นเอง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

Comments

comments