อยากได้บุญทั้งวันทั้งคืนต้องทำอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว

“ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ขุดสระน้ำ บ่อน้ำ และให้ที่พักอาศัย บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ ชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีลแล้ว ย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน”  (สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๔๗/๖๑)

จากพุทธพจน์ข้างต้นนั้น คือ ที่มาของเราทั้งหลายที่เห็นคุณค่าของการปลูกสวนอันน่ารื่นรมย์รวมถึงการสร้างที่พักอาศัย ดังที่จะเห็นได้จากการดำเนินการเพาะพัันธุ์ไม้ประดับและการก่อสร้างศาลาประพฤติธรรม ตามพระพุทธพจน์ท่านได้กล่าวถึงอานิสงส์ไว้ด้วยว่า “บุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้น ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อ” ถือว่าเป็นคำรับรองสิ่งที่เราร่วมกันทำ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทำที่สร้างร่วมกันนั้นไม่สูญเปล่า เมื่อได้ระลึกถึงหรือแม้จะระลึกไม่ถึงในสิ่งที่ได้ทำบุญ บุญนั้นก็ยังเจริญขึ้นตลอดทั้งกลางวันกลางคืน

ส่วนตอนท้ายถือว่าสำคัญยิ่งกว่าเพียงบุญที่เจริญขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืน ที่เราทั้งหลายควรให้ความสนใจและต้องให้ความสำคัญและลงมือประพฤติปฏิบัติ เพราะเป็นคำสอนที่มุ่งสู่วิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยธรรม เป็นแนวคิดวิถีชีวิตโดยธรรม สอนให้เราทั้งหลายพึงดำรงอยู่โดยธรรม คือ ใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับ ตลอดชีวิตที่ยังมีลมหายใจ ให้เป็นการดำรงอยู่โดยธรรม เป็นผู้มีศีลอาศัยศีลเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตโดยธรรม ซึ่งมีอานิสงส์มากแม้เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนอีกด้วย นี่เป็นพระพุทธพจน์ที่รับรองให้เรามั่นใจสิ่งที่เราร่วมกันสร้างเราทำ ขออนุโมทนาบุญสะพานบุญทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments