ไขปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน “เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง” ได้ว่าอย่างไร

#ไขปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน
 
“เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง”
 
จากที่ได้ตั้งคำถามให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการแปลหรือไขความหมายปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง ก็มีผู้ร่วมแปลน่าสนใจอยู่จำนวน ๓ คน ได้แก่
 
๑. ผู้ใช้เฟชบุ๊คชื่อว่า ทีรชัย บุญมา ได้ให้ความเห็นว่า
 
(ដ្នឺ ម្ម= เดินมา) ( ๑๑ យ៉ាង្ង = ១១ อย่าง) = ทางปฎิบัติของหลวงปู่สรวง มี ๑๑ ข้อ
 
๒. ผู้ใช้เฟชบุ๊คชื่อว่า กีกี้ ธรรมรักษา ได้ให้ความเห็นว่า
 
เดินก่อน = เดินด้วยสติ
๑๑ = ธรรมะ ๑๑ ข้อ อย่างน้อยต้องทำหรือปฎิบัติให้ได้
ก้าวย่าง = เดินตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสไว้
 
๓. ผู้ใช้เฟชบุ๊คชื่อว่า อะไร ชื่อว่าหนึ่ง ได้ให้ความเห็นว่า
 
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นทางสายกลาง คือ เป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น
เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง คือ มรรคมีองค์ ๘ ถ้าย่อลงแล้วจะหรือ ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา (๘ + ๓ = ๑๑)
 
จากความเห็นของสองท่านแรก ดังกล่าว สอดคล้องกันในเรื่องทางปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติ ๑๑ ข้อ แต่จะต่างกันตรงที่ ทีรชัย บุญมา ให้ความเห็นว่าเป็นทางปฏิบัติของหลวงปู่สรวง ส่วน กีกี้ ธรรมรักษา ธรรมะ ๑๑ นั้น ข้อเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนท่านที่ ๓ ผู้ใช้เฟชบุ๊คชื่อว่า อะไร ชื่อว่าหนึ่ง ได้อุปมาตัวเลข ๑๑ ว่ามาจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโดยยกเอามรรคมีองค์ ๘ บวก กับ ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมกันได้ ๑๑
 
เมื่อวิเคราะห์จากความคิดเห็นของทั้งสามท่านแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะท่าน ทีรชัย บุญมา ซึ่งท่านได้แปลภาษาขอมก่อนในฐานะที่ท่านเป็นชาวกัมพูชา และให้ความหมายว่า ทางปฎิบัติของหลวงปู่สรวง มี ๑๑ ข้อ จึงเกิดคำถามต่อไปว่า แล้ว ทางปฏิบัติ ๑๑ ข้อดังกล่าวนั้นมีอะไรบ้าง เราจะวิเคราะห์อย่างไรเพื่อให้ได้ข้อปฏิบัติจำนวน ๑๑ ข้อ ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตามที่ กีกี้ ธรรมรักษา ได้เสนอความคิดเห็นไว้ โดยธรรมะ ๑๑ ข้อนั้น มีความหมายเชื่อมโยงกันไม่ได้เกิดจากการนำเอาหลักธรรมมาบวกเข้ากันให้ครบ ๑๑ ดังที่ ท่าน ผู้ใช้เฟชบุ๊คชื่อว่า อะไร ชื่อว่าหนึ่ง เสนอเอาไว้
 
บทความนี้จึงจะได้กล่าวโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงให้ทุกท่านได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากที่ได้ติดตามอ่านเรื่องราวปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงใน เพจ หลวงปู่สรวง นี้
 
แน่นอนว่าทุกท่านมีสิทธิ์ในการตีความหรือไขปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง และไม่อาจจะบอกว่าใครถูกที่สุด ดีที่สุด แต่เพื่อเปิดประตูปัญญา ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงจะช่วยให้เราได้เกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนและมองปริศนาให้เป็นธรรมมองทุกอย่างเป็นธรรม ความเป็นธรรมที่มาจากความเข้าใจผ่านกระบวนการโยนิโสมนสิการแล้ว อันยังประโยชน์ต่อการซึมซับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าสู่จิตใจเราเองด้วย
 
ด้วยเหตุนี้เองจึงนำปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงมาเผยแผ่ให้ทุกท่านได้ศึกษา
 
เอาหละขอเริ่มวิเคราะห์ประโยคปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงที่ว่า “เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง” ดังต่อไปนี้
 
เบื้องต้นให้ทุกท่านได้เข้าใจหลักการสำคัญของการแปลบันทึกหลวงปู่สรวงที่ท่านได้เขียนให้กับเหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายก่อน คือ ก่อนที่จะแปลภาษาขอมเป็นภาษาไทย ผู้ที่แปลจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรขอมอย่างยิ่ง นอกจากนั้น จะต้องเข้าใจภาษาไทยด้วย เพราะต้องแปลความหมายภาษาขอมให้เป็นภาษาไทย
 
การจะแปลให้เป็นภาษาไทยได้ถือว่ายากมากแล้วแต่การจะแปลจากภาษาไทยให้ได้ความหมายนั้นยากยิ่งกว่า เพราะคำแปลบันทึกของหลวงปู่สรวงเป็นปริศนาธรรมนั่นเอง
อาตมามีโอกาสได้สัมภาษณ์ คุณสุเพียร คำวงศ์
เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์, ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ภาษาตำราโบราณเมืองขุขันธ์
 
เกี่ยวกับการแปลบันทึกของหลวงปู่สรวง มีคำถามหนึ่งที่ถามว่า “หลวงปู่สรวงเขียนไว้นี้อ่านว่าอย่างไร”
 
คุณสุเพียรได้ตอบ โดยออกเสียงคำอ่านให้อาตมาฟัง ก็เลยถามต่อไปว่า แล้วทำไมไม่เขียนคำอ่านไว้ด้วย ก็ได้คำตอบว่า เขียนคำอ่านภาษาเขมรโดยใช้ภาษาไทยเขียนยังไงก็ออกเสียงไม่ถูก จึงเป็นที่มาของการเขียนคำแปลบันทึกของหลวงปู่สรวงโดยไม่มีคำอ่าน
 
ดังนั้น “เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง”
ปริศนาธรรมประโยคนี้แยกวิเคราะห์ได้ว่า
 
คำว่า เดินก่อน คือ อะไร
คำว่า ๑๑ คือ อะไร
คำว่า ก้าวย่าง คือ อะไร
 
การตั้งคำถามแบบนี้ เป็นสูตรต้องการจะเทียบเคียงหลักธรรมเพื่อชี้แจงความหมายตามหลักการไขความหมายปริศนาธรรมที่อาตมาใช้สำหรับไขความหมายปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงมาโดยตลอด เป็นประโยชน์ต่อการที่จะเข้าใจความหมายเหล่านั้นได้
 
เป็นการตีความเพื่อแปลความหมายโดยอ้างอิงมาจากหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สูตรเพื่อประโยชน์แก่การเทียบเคียง ข้ออุปมา เพื่อประโยชน์แก่การชี้แจง เนื้อความเพื่อประโยชน์ที่จะให้เขาเข้าใจ” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม ๘ ข้อ ๓๖๖ : ๕๕๑)
 
คำว่า เดินก่อน คือ ปฏิบัติธรรม
คำว่า ๑๑ คือ ๑๑ ประการ
คำว่า ก้าวย่าง คือ สู่ความเจริญก้าวหน้า สู่ความงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัย
 
รวมความแปลว่า ปฏิบัติธรรม ๑๑ ประการ ย่อมสู่ความเจริญก้าวหน้า สู่ความงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัย
 
ธรรม ๑๑ ประการ ปรากฎในมหาโคปาลสูตร ได้แก่
๑.รู้รูปโค คือ รู้ชัดรูปตามความเป็นจริง
๒.ฉลาดในลักษณะ คือ รู้ชัดลักษณะตามความเป็นจริง
๓.กำจัดไข่ขาง คือ ไม่รับกามวิตก พยาบาท วิหิงสา บาปอกุศลธรรม
๔.ปกปิดแผล คือ สำรวมอินทรีย์
๕.สุมไฟ คือ แสดงธรรม
๖.รู้ท่าน้ำ คือ เข้าไปหาพหูสูต
๗.รู้ว่าธรรมที่ดืมแล้ว คือ ปลาบปลื้มอิงอรรถอิงธรรม
๘.รู้ทาง คือ รู้อริยมรรคมีองค์ ๘
๙.ฉลาดในโคจร คือ รู้ชัดสติปัฏฐาน ๔
๑๐.รีดนมให้เหลือ คือ รู้จักประมาณปัจจัย ๔
๑๑.บูชาภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู เป็นผู้บวชนาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง คือ ตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม ทั้งต่อหน้าและลับหลังเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญู เป็นผู้บวชนาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก ด้วยการบูชาอย่างยิ่ง
 
(พระไตรปฏิฎกภาษาไทย เล่มที่ ๑๒ ข้อ ๓๔๘)
 
ธรรม ๑๑ ประการนี้ เป็นข้อปฏิบัติ เมื่อผู้ใดปฏิบัติได้ย่อมก้าวย่างถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าได้
 
จึงสรุปได้ว่า “เดินก่อน ๑๑ ก้าวย่าง” หมายถึง ปฏิบัติธรรม ๑๑ ประการ ย่อมสู่ความเจริญก้าวหน้า สู่ความงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัย
 
ตามที่ได้กล่าวไว้นั้น เป็นเพียงความเห็นที่นำคำปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงมาเป็นบุคลาธิษฐาน เพื่อชื้อแจง เพื่อแสดง ตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้เท่านั้น
 
ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ติดตามอ่านจนจบ
 
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments