อนุโมทนาบุญกับเหล่าสะพานบุญ: ยอดพลังกองบุญผ้าป่าสามัคคีถวายวัดบ้านขะยูง

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากจุดเริ่มต้นคือ “ศรัทธา” ในบารมีธรรมของหลวงปู่สรวง เราจึงคิดและทำเพื่อถวายเป็นสังฆบูชาแด่หลวงปู่สรวง ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการอย่างมั่นคง คือ ๑. กายสุจริต  ๒. วจีสุจริต ๓. มโนสุจริต ๔. กตัญญุตา กตเวทิตา

งานบุญครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อสร้างห้องน้ำคุณภาพ ๒๐ ห้อง
๒. เพื่อสร้างหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่สรวง ๒ องค์
๓. เพื่อปลูกสวน จัดภูมิทัศน์ สวนปริศนาธรรม รวมภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถทิศตะวันตกและทิศเหนือ

การพัฒนาวัดให้เกิดความสัปปายะ เพื่อเป็นอุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมะ เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งทอดถวายเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รวมยอดได้ทั้งสิ้น จำนวน ๑,๓๐๒,๑๓๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) การจัดงานได้สำเร็จเสร็จสิ้นผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยความร่วมแรงร่วมใจกันจากทุกภาคส่วน ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และที่สำคัญคือเหล่าสะพานบุญทั้งหลายที่ทำให้การดำเนินการระดมทุน ทำบุญทอดผ้าป่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเสมอมา

เจ้าภาพที่เดินทางมาร่วมบุญมีหลายคณะ ได้แก่
๑. คุณศรวัสย์ ศิลปวัฒน์ธน และคณะ ประมาณ ๒๕ ท่าน
๒. คุณปิยนุช ผจงกิจกำธร
๓. คุณสุทธิ ผจงกิจกำธร
๔. คุณสุทธาทิพย์ ธนวัฒนาศิลป์
๕. คุณธัชกร พิพัชร์เดชา
๖. คุณลำไย ปิยะกุลชยานันต์
๗. คุณปรีดิวัฒน์ ผาสุข
๘. คุณสุธีย์ บุญศรี
๙. คุณวรัญญา (คุณป้อม)
๑๐. คุณพิมพ์ปพิชญ์ (คุณจูน) พร้อมคณะรถบัส ๑ คัน
๑๑. คุณเด่น ดีสว่าง รถตู้ ๑ คัน
๑๒. คุณอำพล
๑๓. คุณกีกี้
๑๔. คุณเหยินหลง

และอีกหลายคณะที่ไม่ได้แจ้งชื่อแต่มาร่วมงาน ยังไงทางวัดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขออนุโมทนา นายบรรจง จันทสุข ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องลูกหลาน ชาวบ้านขะยูง ทุกท่าน ที่ร่วมใจกันเอาใจใส่ดูแลต้อนรับคณะผ้าป่า สะพานบุญเพจ หลวงปู่สรวง ที่เดินทางมาด้วยตนเองอย่างเต็มที่

ขออำนวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนแห่งบุญ จงมีความสุข ความเจริญ มีสติ มีปัญญา มีชีวิตที่งดงามด้วยวิชชาจรณะอันยอดเยี่ยม ขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการอย่างมั่นคง คือ ๑. กายสุจริต  ๒. วจีสุจริต ๓. มโนสุจริต ๔. กตัญญุตา กตเวทิตา ทุกท่านตลอดไปเทอญ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้ ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้

ธรรม ๔ ประการ คือ ๑. กายสุจริต  ๒. วจีสุจริต  ๓. มโนสุจริต  ๔. กตัญญุตา กตเวทิตา

(พระไตรปิฎก ฉบับภาษาไทย เล่มที่ ๒๑ ข้อ ๒๑๓ หน้า ๓๓๓)

เหล่าสะพานบุญทั้งหลายได้ประพฤติธรรม ๔ ประการนี้อย่างไร คือ

๑. กายสุจริต คือ เราสะพานบุญทั้งหลายได้ประพฤติด้วยกายสุจริต ไม่ได้เบียดเบียน ไม่ได้ทำร้าย ไม่ได้ลักขโมย เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น

๒. วจีสุจริต คือ เราสะพานบุญทั้งหลายได้กล่าวด้วยวจีสุจริต ไม่กล่าวเท็จ หลอกลวง เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น

๓. มโนสุจริต คือ เราสะพานบุญทั้งหลายได้เจตนาด้วยมโนสุจริต เจตนาปรารถนาให้ผู้อื่นมีโอกาสได้สร้างทานบารมี ด้วยเจตนาสุจริต

๔. กตัญญุตา กตเวทิตา  คือ เราสะพานบุญทั้งหลายได้ประพฤติธรรม “กตัญญุตา กตเวทิตา” รู้คุณ และตอบแทนคุณ ยกย่องเชิดชูบูชาคุณของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ผู้เป็นอริยสงฆ์ที่เราทั้งหลายได้ยึดถือเป็นที่พึ่งที่ระลึก ในฐานะที่วัดบ้านขะยูง เป็นวัดหนึ่งในตำนานที่หลวงปู่สรวงเคยมาอยู่ การพัฒนาและรักษาร่องรอยอริยธรรม ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวง จึงเป็นการแสดงถึงพลัง “กตัญญุตา กตเวทิตา”

ด้วยธรรม ๔ ประการนี้ บรรยากาศแห่งงานบุญผ้าป่าสามัคคีจึงเรียบง่าย เรียบร้อย ผ่านพ้นไปด้วยดี ทุกคนมีความสุข และปิติใจที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้

ที่นี่คือ อุทยานที่เราร่วมกันสร้าง วันหนึ่งขอให้ทุกคนมีโอกาสได้แวะมา

วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

พระอาจารย์คำสิน คำศรี ศิษย์หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน อีกรูปหนึ่ง ที่เมตตาเดินทางมาร่วมงานบุญในวาระนี้

ท่าน คือ ผู้ที่ดับไฟที่หลวงปู่สรวงเผาหมอนบนศาลาไม้หลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง ปัจจุบันยังคงมีร่องรอยไฟไหม้พื้นให้เห็น ใครมาเมื่อวานนี้ได้เล่าบอกเหตุการณ์นี้ให้ทุกคนฟังกันแล้ว ถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ อีกรูปที่เกี่ยวข้องในตำนานหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ครูบาอาจารย์ทั้งสามรูปนี้ล้วนเป็นศิษย์หลวงปู่สรวง ปัจจุบันล้วนเป็นพระเถระ พระผู้ใหญ่ ทั้งสิ้น อาตมาเองรู้จักมานานตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ตอนนั้นตนเองได้บวชเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดตะแบง อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ มารู้อีกทีครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักก็ล้วนเป็นศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งนั้น

รูปแรก นั่งเก้าอี้ พระครูพิลาสกาญจนาคม (ทองพูน อาริโย) เจ้าอาวาสวัดป่าโคกชาติ ผู้เล่าตำนานปริศนาธรรมบาตรเปล่า

รูปที่ ๒ นั่งโต๊ะตรงกลาง พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เจ้าคณะตำบลห้วยติ๊กชู เขต ๒ ผู้เล่าตำนาน ๒๐๐ บาท

รูปที่ ๓ พระอาจารย์คำสิน คำศรี ผู้เล่าตำนาน ดับไฟบนศาลาไม้วัดบ้านขะยูง

(บันทึก : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ)

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ บรรยาย “สติปัฏฐาน ๔” เทียบเคียงสื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมที่จุดไฟให้เหล่าพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมทำบุญผ้าป่า ณ อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

ปริศนาธรรมนี้ เป็นสื่อการสอนได้ดีอย่างยิ่ง ปริศนาผูกเชื่อมโยงไว้เพื่อใช้ปัญญาพิจารณา หาใช่เพื่อให้งมงาย เพราะปริศนา ณ อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงนั้น ล้วนเป็นสื่อการสอนที่ใช้ทำกิจกรรมอบรมความรู้ได้

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ บรรยายพิเศษ “บารมีธรรมของหลวงปู่สรวง” ได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญในครั้งนี้

ภาพถ่ายหลวงปู่สรวงกับหลวงตาสงค์ ถ่าย ณ วัดบ้านขะยูง

หลวงตาสา (สงค์) ปสุโต ก็มาร่วมงานด้วย พรรษานี้ท่านจะจำพรรษาที่วัดสนศรัทธาราม จ.สุรินทร์

ปกติแล้วท่านจะอยู่จำพรรษาวัดบ้านขะยูง ส่วนพรรษานี้ท่านจะไปรักษาสุขภาพที่วัดสนศรัทธาราม ซึ่ง ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ท่านเคยอยู่มาก่อน และหลวงปู่สรวงก็เคยอยู่วัดนี้ด้วย

เมื่อวานท่านมาช่วงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เสร็จพอดี โดยมีโยมกีกี้ (สุรชัย ธรรมรักษา) เป็นสารถี รับหลวงตามาร่วมงานบุญ หลายท่านรอกราบหลวงตาไม่รู้ว่าได้เข้าไปกราบที่กุฏิท่านไหม

———-
หลวงตาพูดสอนเสมอว่า “ทำดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ ทำไม่ดีตกน้ำก็ไหล ตกไฟก็ไหม้”

ตั้งขบวนแห่ ณ โรงเรียนละลมวิทยา  ขบวนแห่วันนี้งดงามมาก เพราะมีท่านทั้งหลายคือคนสำคัญได้มาร่วมยกย่องเชิดชูครูบาอาจารย์ ใครเคารพยกย่องเชิดชูครูบาอาจารย์ ชีวิตจะงดงามเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข หรือแม้ที่ไหนยกเคารพเชิดชูครูบาอาจารย์ที่นั่นก็จะเจริญรุ่งเรือง

อนุโมทนากับทุกท่าน ทั้งสานุศิษย์หลวงปู่สรวง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียนทุกคน

มีทุกท่านช่วยกัน ทำให้งานวันนี้เรียบร้อยราบรื่นไปด้วยดี

ขบวนแห่รอบอุโบสถวัดบ้านขะยูง

หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง
มอบที่ระลึกให้กับเจ้าภาพอุปถัมภ์ คือ คุณศรวัสย์ ศิลปวัฒน์ธน คุณปิยนุช ผจงกิจกำธร

หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง มอบที่ระลึกให้สะพานบุญคณะคุณจูน ผู้นำญาติธรรมมาร่วมสมทบกองบุญ จัดรถบัสมา ๑ คัน

หลวงพ่อพระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์

ประธานฝ่ายสงฆ์ เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา และเมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่เหล่าสะพานบุญที่เดินทางมาทอดถวายด้วยตนเอง ณ วัดบ้านขะยูง เสร็จพิธี.

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments