ที่มาและความสำคัญของการริเริ่มสร้าง “อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง” วัดบ้านขะยูง

ที่มาและความสำคัญของการริเริ่มสร้าง “อุทยานปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง” พระอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ (น.ธ.เอก,ป.บส.,น.บ.,พธ.ม.) Email : wachirapunyoo@hotmail.com มรดกโลก (World Heritage) คือ สถานที่อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ ส......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com