ประโยคหนึ่งที่ทรงพลัง คือ “เพียงท่านแชร์ก็เท่ากับได้ช่วยแล้ว”

วันนี้จะมากล่าวอธิบายถึงประโยคหนึ่งที่ทำให้ทุกคน #กลายเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้น คือ “เพียงท่านแชร์ก็เท่ากับได้ช่วยแล้ว” คำถามจึงมีว่า แชร์เท่ากับช่วยได้อย่างไร จึงขออธิบายให้กับเหล่าสะพานบุญทั้งหลายได้เข้าใจดังนี้ว่า

การแชร์ ในที่นี่ หมายถึง การแบ่งปัน การบอกกล่าว การส่งต่อ ที่เกี่ยวกับงานบุญ งานกุศลทั้งหลาย

การแชร์ ให้ได้บุญ คือ แชร์โพสต์งานบุญ งานกุศลต่าง ๆ ที่มาจากทางวัดหรือองค์กรการกุศล ไม่แสวงหาผลกำไร แต่เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น วัด มูลนิธิ เป็นต้น

การแชร์ โพสต์งานบุญ จึงเป็นส่วนที่ทรงพลัง เพราะงานบุญเมื่อผู้คนได้เห็น ได้ทราบ เกิดศรัทธาก็ติดต่อร่วมบุญกับทางวัดโดยตรง ถือว่าเป็นการบอกบุญยุค ๔.๐ ทีทำให้เราได้บุญ อานิสงส์มาก

การบอกบุญชวนผู้อื่นทำบุญ ปรากฎอยู่ในเรื่อง อเนกวัณณวิมาน ว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่เทพบุตรผู้มีรัศมีหลากสี

สุเมธ ผู้ยังเป็นปุถุชน บวชอยู่ ๗ พรรษา สมัยนั้นมิได้ให้ทานเอง ก็เพราะไม่มีวัตถุสิ่งของที่จะให้ แต่ได้ชักชวนคนอื่น ๆ ในการให้ทานนั้นว่า ขอเชิญท่านทั้งหลายบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชานั้น ว่ากันว่า ด้วยการบูชาพระบรมสารีริกธาตุอย่างนี้ ท่านทั้งหลายละจากอัตภาพนี้แล้วจักไปสู่สวรรค์ ข้าพเจ้าได้ทำกุศลกรรมนั้นไว้เท่านี้ ตนเองจึงเสวยสุขอันเป็นทิพย์ บันเทิงอยู่ในท่ามกลางหมู่เทวดาชั้นดาวดึงส์ ทั้งยังไม่หมดบุญ

ดังนั้น ไม่ว่าวัดไหน หรือ องค์กรการกุศลต่าง ๆ บอกบุญมา ยุคนี้เราต้องช่วยกันแชร์ เพราะ “เพียงท่านแชร์ก็เท่ากับได้ช่วยแล้ว” อีกทั้งยังได้บุญด้วย งานบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ กฐิน ผ้าป่า เพื่อสร้างวัดวาอาราม สร้างถาวรวัตถุ เพื่อเป็นพุทธบูชา การให้ทานเพื่อเป็นพุทธบูชา เรามีโอกาสแชร์ก็เพื่อชวนให้เราทั้งหลายได้ชวนผู้อื่นได้มาร่วมให้ทานถวายเป็นพุทธบูชา เจตนาการบอกบุญ ชวนผู้อื่นให้ทาน เป็นการได้ทำกุศลอย่างหนึ่ง อานิสงส์จึงมาก

ขอให้เราทั้งหลาย สะพานบุญทั้งหลายได้ขวนขวายในการทำบุญ พุทธเจ้าตรัสไว้ว่า บุคคลควรรีบเร่งทำบุญ ควรห้ามจิตจากบาป  เพราะเมื่อทำบุญช้าไป ใจจะยินดีในบาป

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาร่วมจองกองบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูงด้วยกัน

พร้อมรับ “พญาเต่าเสาไม้หลวงปู่สรวง” เป็นที่ระลึกพิเศษเฉพาะสะพานบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูง ประจำปี ๒๕๖๑

จัดสร้างจำนวน ๑,๐๐๐ องค์ พุทธาภิเษก ๑ ไตรมาส ตลอดพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ โดย พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง, เจ้าคณะตำบลห้วยตามอญ

ภาพ ศาลาไม้หลังเก่าหลังนี้เองที่อยู่ด้านหลังหลวงตาสงค์

ทางวัดได้นำเอาเสาไม้มาจัดสร้างเป็น “พญาเต่าเสาไม้หลวงปู่สรวง” 

จัดสร้างโดยการผ่าเสาไม้ของศาลาหลังเก่าหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นศาลาหลังเก่า ณ วัดบ้านขะยูง เป็นศาลาอีกหลังที่หลวงปู่สรวงเคยได้อาศัยอยู่ แต่ได้ทรุดโทรมอย่างมาก โครงสร้างของอาคารเป็นไม้ได้ผุพังตามกาลเวลา ทางวัดและคณะกรรมการจึงได้ร่วมกัน ดำเนินการรื้อถอนออกเพื่อป้องกันอันตรายจากการพุพัง ส่วนเสาไม้ศาลาหลังเก่า มีช่างแกะไม้สามารถแกะทำเป็นพระของขวัญที่ระลึกได้เข้ามาเสนอทางวัด จึงให้นำเอาเสาไปผ่าเพื่อทำเต่าไม้หลวงปู่สรวง

นอกจากนั้น เดิมทีศาลาหลังนี้เป็นที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระพุทธประทานพร” ในระยะหนึ่งด้วย

“พญาเต่าเสาไม้หลวงปู่สรวง” ได้รับการออกแบบโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

และใช้ชื่อว่า “หลวงตาแคลง” เพื่อระลึกถึงชื่ออีกชื่อหนึ่งของหลวงปู่สรวงที่เคยเรียกขานท่านว่า หลวงตาแคลง  “แคลง” เป็นภาษาเขมร หมายถึง ว่าว เหตุที่ชาวบ้านเรียกหลวงตาแคลง เพราะหลวงปู่สรวงชอบทำว่าวนั้นเอง ส่วนสัญลักษณ์ลายเส้นรูปว่าวได้แกะใส่เอาไว้ส่วนของขาเต่าซึ่งก็ซ่อนความหมายไว้เช่นเดียวกันขอให้สานุศิษย์พิจารณาโดยธรรมเถิด

ส่วนลักษณะรูปเต่า ก็เพื่อระลึกถึงตำนานเรื่องราวเจ้าแม่เต่าทองที่ชาวบ้านเล่าขานในชุมชนบ้านขะยูง ซึ่งในวัดจะมีรากไม้ขนาดใหญ่ ก่อนที่จะนำขึ้นมาชาวบ้านขะยูงได้นอนฝัน ด้านหลังเป็นลายลิขิตอักขระของหลวงปู่สรวงที่ท่านลิขิตไว้พระพาหา หลวงพ่อพุทธประทานพรวัดบ้านขะยูง ซึ่งเป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดบ้านขะยูงนั้นเอง ทุกอย่างเชื่อมโยงผูกเป็นตำนาน

ซึ่งที่ระลึกปลุกเสก “๑ ไตรมาส” คือ ๓ เดือนตลอดพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ โดย พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ศิษย์หลวงปู่สรวง เทวดาดินดิน (ที่ระลึกพิเศษสะพานบุญจะได้รับหลังทอดถวายกฐินเพราะต้องปลุกเสก ๑ ไตรมาส)

จองก่อนได้สิทธิ์รับที่ระลึก “พญาเต่าเสาไม้หลวงปู่สรวง” จำกัด ๑,๐๐๐ กอง

ขั้นตอนจอง

๑. ให้แจ้งชื่อที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ ทางกล่องข้อความเพจ หลวงปู่สรวง คลิ๊ก http://m.me/poosuang

๒. รอให้ทางวัดตอบกลับพร้อมแจ้งรหัสสะพานบุญ

๓. เมื่อท่านได้รหัสสะพานบุญแล้ว ทางวัดจะดำเนินการจัดส่งซอง ที่ระลึกทางวัดจะส่งให้พร้อมซองเฉพาะสะพานบุญเก่าเท่านั้น

๔. เมื่อท่านได้รับซองและที่ระลึกแล้วให้รวบรวมกองบุญทอดถวายด้วยตนเอง ณ วัดบ้านขะยูง ทอดถวายวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หรือ นำเงินเข้า ชื่อบัญชี วัดบ้านขะยูง เลขที่ 0241500691 ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เท่านั้น

ติดต่อสอบถามหรือประสานงานได้ที่ เพจ หลวงปู่สรวง

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.๐๘๕๐๘๘๙๑๕๐

คุณอาทิตย์ โปร่งจิตร (เจ้าหน้าที่สำนักงานกลางวัดบ้านขะยูง) โทร.๐๖๑๓๙๗๓๔๒๔

 

Comments

comments