พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุ : ชื่อเรียกลาภ

ความเป็นความถึง ที่เป็นชื่อเรียกลาภ ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ได้ดังต่อไปนี้  

ความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัตร   

ความเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร   

ความเป็นผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นวัตร

ความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัตร   

ความเป็นธรรมกถึก   

ความเป็นวินัยธร   

ความเป็นพหูสูต   

ความเป็นผู้มั่นคง   

ความถึงพร้อมด้วยอากัปกิริยา

ความถึงพร้อมด้วยบริวารที่ดี   

ความเป็นผู้มีบริวารมาก   

ความเป็นกุลบุตร   

ความเป็นผู้มีรูปผิวพรรณงาม   

ความเป็นผู้เจรจาไพเราะ   

ความเป็นผู้มักน้อย   

ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย

ทั้งหมดนี้ เป็นชื่อ เรียกลาภ นั่นเอง

พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาฯ (ภาษาไทย) เล่มที่ ๒๐ สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต ข้อ ๓๖๖-๓๘๑ หน้า ๔๖

Comments

comments