ข่าวดีวัดบ้านขะยูงจะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสันติภาวะให้แก่สานุศิษย์และคนในชุมชน

กว่าจะเดินมาถึงวันนี้ มาถึงวันที่เราได้เห็นพลังแห่งศรัทธาอันนำไปสู่ความเจริญของวัดเล็ก ๆ วัดหนึ่ง เป็นวัดที่เราร่วมกันสร้างถวายเป็นสังฆบูชาแด่หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน หลายอย่างสำเร็จได้ดังเนรมิตขึ้น เพราะเราคิด เราพูด เราทำ แต่สิ่งที่เป็นส่วนรวม แต่บางอย่างก็อาจจะต้องใช้ทั้งเวลาและกำลังทรัพย์มาก แต่เราก็ไม่ย่อท้อ ทำตามกำลัง แต่ต่อเนื่อง โดยเราไม่หยุดที่จะคิด พูด ทำ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

ต่อไปนี้ ทางวัดบ้านขะยูง จะมีกิจกรรมดี ๆ เกิดขึ้นมากมายและต่อเนื่อง เพราะหลายอย่างเริ่มพร้อมแล้ว แม้ศาลาใหญ่ (ศาลาประพฤติธรรม) ยังไม่เสร็จก็ตาม แต่ห้องน้ำคุณภาพ ๒๐ ห้อง​ศาลาไม้หลวงปู่สรวง ที่ได้รับการบูรณะ ใช้ประโยชน์ได้อย่างดีแล้ว ก็สัปปายะพอที่จะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสันติภาวะให้แก่สานุศิษย์ และคนในชุมชนให้ได้รับประโยชน์ทางด้านการพัฒนาจิตใจ

จึงประกาศ แจ้งข่าวให้เราทั้งหลายได้ทราบล่วงหน้า ว่า ทางวัดจะมีกิจกรรมอบรมด้วยสื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมของหลวงปู่สรวงเพื่อเสริมสร้างชีวิตสันติสุข ประจำเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง ตั้งแต่ เดือน กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

โดยมี พระอาจาร์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งจะนำคณะพระวิปัสสนาจารย์มาช่วยอบรมกรรมฐานด้วย

จึงแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ จะมีตารางกำหนดการอย่างเป็นทางการให้ท่านได้ทราบในไว ๆ นี้

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments