คาถาบูชา ถวายดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าขาว และขอพรหลวงปู่สรวง

#โลกธาตุสะเทือนวันนี้ถวายคำสดุดีหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

สานุศิษย์หลวงปู่สรวง ผู้เป็นศิษย์น้อย ศิษย์ใหญ่ ศิษย์ใกล้ศิษย์ไกล จงได้จดจำ ท่องให้ขึ้นใจ ตั้งแต่วันนี้ บัดนี้เป็นต้นไป แล้วจงได้สวดภาวนาสรรเสริญคุณของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน เพื่อเสริมสร้างศิริมงคลแก่ชีวิตของตนเอง

วันนี้เปิด คาถาบูชาหลวงปู่สรวง ที่ถูกต้องตามอักขระวิธีแห่งภาษาบาลี ที่แปลแล้วได้ความหมายตรงตามกิริยาที่สานุศิษย์ได้กระทำ ตรงตามเจตนาที่ได้กระทำบูชาคุณของหลวงปู่สรวง ผู้เป็นดุจดั่ง เทวดาเดินดิน

คาถานี้ที่สื่อความหมายเพื่อนมัสการ เพื่อกล่าวสรรเสริญคุณ เพื่อถวายดอกไม้ธูปเทียนและผ้าขาว และขอพรหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

บทประพันธ์คาถานี้เกิดขึ้นมาจากจิตเมตตาของครูบาอาจารย์ผู้ชำนาญภาษาบาลี ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่แห่งสำนักเรียนวัดราษฎร์บูรณะและวัดทองนพคุณ เป็นผู้ซึ่งแตกฉานในภาษาบาลี

ส่วนตัวอาตมาตั้งใจไว้นานแล้ว ว่าจะดำเนินการจัดทำคาถาบูชาหลวงปู่สรวง ที่มีความหมายสอดคล้องกับกิริยาของการปฏิบัติบูชาหลวงปู่สรวง กล่าวคือ การกราบก็ดี กราบนมัสการก็ดี การถวายดอกไม้ก็ดี ถวายธูป ถวายเทียน และถวายผ้าขาวก็ดี สิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วที่เราทั้งหลายรู้จักกันว่านั้นคือ ขันธ์ ๕ ขันธ์ ๘ จะเรียกอะไรก็สมมติกันไปตามโบราณจารย์ท่านว่าไว้ไม่ติด ไม่ขัด ไม่แย้ง

เมื่อ ณ วันนี้ เราไม่มีคาถาบูชาที่มีความหมายถูกตามอักขระวิธี ที่ใช้สวดบูชากันก็ไม่มีที่มาที่ไป ใครแต่งไว้ก็ไม่มีใครรู้ หรือแต่งกันไปตามความคิด บางทีก็เอาทั้งภาษาไทย ทั้งบาลีปนกันไปมั่ว ไม่มีหลักวิชาที่ถูกต้อง ทำให้เกิดความวิบัติของภาษา

ฤกษ์ดี มงคลดี วันนี้วันพระ เปิดคาถาบูชาหลวงปู่สรวง ที่ประพันธ์โดยนักปราชญ์ผู้รู้ภาษาบาลี คือ ท่านพระอาจารย์มหาไพบูลย์ ชนเทโว, ป.ธ.๙ ตรวจแก้โดย ท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี, ป.ธ.๙) ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาเอง

มีโอกาสได้ขอความเมตตาอนุเคราะห์ แต่งคาถาจากภาษาไทย ซึ่งอาตมาได้กำหนดขึ้นด้วยใจจิตปิติขณะที่ไร้กังวล กำหนดรู้ชัดความคิดที่เป็นไปได้มาซึ่งความหมายแห่งคำบูชาหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

แต่ด้วยสติปัญญาด้านภาษาอันน้อยนิด รู้เพียงหลักภาษาไทยไม่ได้รู้ภาษาบาลี แต่โชคดีมีวาสนาได้รู้จักครูบาอาจารย์ ผู้เป็นพระมหาเถระเปี่ยมด้วยวิชชาและจรณะอันควรแก่การสักการะบูชา

ได้ขอความอนุเคราะห์ท่าน ท่านก็เมตตาไม่มีประมาณขอท่านเมื่อวานตอนค่ำ ส่งข้อความภาษาไทยให้ท่าน ท่านก็เมตตาประพันธ์ให้ในคืนนั้นเลย เช้ามาได้รับข้อมูลจึงนำกราบเรียนปรึกษาเจ้าคุณอาจารย์ พระศรีธีรพงศ์ (อุดม สารเมธี, ป.ธ.๙) เพื่อตรวจแก้ปรับสำนวนนิดเดียว ก็ได้ความสมบูรณ์แห่งคาถาบูชาหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ขอให้เครดิตครูบาอาจารย์ด้วย สามารถนำไปเผยแพร่สู่วัดต่างๆ สายศิษย์หลวงปู่สรวงได้เลย

คำบูชาหลวงปู่สรวง
สรวงมะหาเถราภิถุติคาถา
(ใช้สำหรับสวดบูชาสรรเสริญ ถวายดอกไม้ธูปเทียนผ้าขาวและขอพรหลวงปู่สรวง)
ตั้งนะโม ๓ จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
โย โส เสฏโฐ มะหาเถโร
สัมพุทธาริยะสาวะโก
สรวงลัทธะนามะโก โหติ
ภูมิสัญจาระเทวะตา
ปุปเผนะ ธูปะทีเปนะ
ปุสสะทุสเสนะ จีมินา
วิชชาจะระณะสัมปันนัง
วันทามิ ตัง นะมามิหัง
โหนตุ วิชชาทิวุฑฒี เม
ยาวะ นิพพานะปัตติยาติ ฯ

คำแปล
*คาถาสดุดีหลวงปู่สรวง*
ข้าพเจ้าขอกราบไหว้นมัสการพระมหาเถระผู้ประเสริฐสุด ผู้เป็นอริยสาวกของพระสัมพุทธเจ้า เป็นผู้ได้นามว่า “สรวง” ผู้เป็น (ดุจดั่ง) “เทวดาเดินดิน” ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ด้วยดอกไม้ ธูป ประทีป และด้วยผ้าขาวอันบริสุทธิ์นี้ ขอความเจริญด้วยคุณมีวิชชาเป็นต้น จงมีแก่ข้าพเจ้าจนกว่าจะบรรลุถึงพระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

สรวงมะหาเถราภิถุติคาถา (ย่อ)
(ใช้สำหรับสวดภาวนาขอพรหลวงปู่สรวง)
โย สัม สรวง ภู ปุ ปุ วิ วัน โหน ยา ติ.
……………………………………………………………………….
ที่ปรึกษา พระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง
ตรวจแก้โดย พระศรีธีรพงศ์, (อุดม สารเมธี, ป.ธ.๙)
ประพันธ์คาถาภาษาบาลีโดย พระมหาไพบูลย์ ชนเทโว, (ป.ธ.๙)
ประพันธ์คาถาภาษาไทยโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, (น.ธ.เอก,ป.บส.,น.บ.,พธ.ม.)

บันทึก
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

Comments

comments