หลวงปู่สรวง ผู้ไม่รู้ แต่รู้จริง สมเป็นมุนีเหนือโลกที่โลกกำลังจดจำ

โปสเตอร์ หลวงปู่สรวง ออนไลน์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (มีนาคม ๒๕๖๒)

คิดว่าจะทำแผ่นพับจัดพิมพ์แต่สมาชิกยังไม่เพียงพอที่จะจัดพิมพ์ เมื่อจะทำการเผยแผ่เรื่องเล่าตำนานหลวงปู่สรวงที่เกิดจากการตกผลึกจากข้อมูลที่ศึกษามากว่า ๕ ปี ก็คิดว่าทำเป็นโปสเตอร์ออนไลน์เรื่องเล่าประวัติหลวงปู่สรวง ก็เข้าท่าดี ประหยัดไม่ต้องเสียเงินจัดพิมพ์ เขียนและออกแบบไว้ไปเรื่อย ๆ รวมได้มากเข้าก็รวมเล่มทำหนังสือได้ เมื่อคิดแบบนั้นก็ตัดสินใจออกแบบทำแบบให้อ่านกันออนไลน์นี้ก็ได้

ฉบับแรกก็มาถึงเอาแบบเนื้อ ๆ ไม่ต้องใส่น้ำมาก ให้ได้ประโยชน์คือ คติธรรม แง่คิดที่ควรได้

ฉบับแรกเร่ิมเรื่องจากคำว่า “ไม่รู้” คำนี้ฟังมาจากครูสาโรจน์ วงษ์ศรี ซึ่งครูสาโรจน์ได้ฟังหลวงปู่สรวงพูดเวลาคนมาถามขอหวย ขออายุ หรือถามอะไรต่าง ๆ ที่ไม่เกิดประโยชน์ก็จะตอบว่า “ไม่รู้”

ก็จึงมองว่า “ไม่รู้” อย่างผู้รู้ก็มีแง่คิดอ่านได้ในโปสเตอร์ภาพออนไลน์

จะพยายามมานั่งเขียนให้ต่อเนื่องเอาแบบเนื้อ ๆ ได้คุณค่าไม่ต้องยาวอ่านเอาสั้น ๆ หวังว่าจะเกิดประโยชน์แก่โลกบ้างก็พอ

ส่วนแผ่นพับที่เปิดรับสมัครสมาชิก ๑ หมื่นคนตอนนี้ก็ยังคงเปิดรับสมัคร หากสมาชิกยังไม่ครบก็คงยังไม่จัดพิมพ์หรือหากเปลี่ยนแปลงก็จะแจ้งให้ทราบ ใจนี่อยากจัดพิมพ์ด้วยเพื่อส่งถึงสานุศิษย์อย่างน้อยก็ได้เก็บรวมเอกสารหรือย้อนเปิดอ่านได้ระลึกถึงธรรมหรือมีกิจกรรมก็อาจจะได้แจ้งเผื่อสมาชิกจะได้เข้าร่วม เพราะต่อไปข้างหน้าคาดว่าจะสร้างกิจกรรมที่จะเสริมสร้างสติปัญญาแก่สานุศิษย์ที่เคารพศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงก็จะได้แจ้งข่าวกัน จะได้ไม่ตกข่าว

กิจกรรมจะไม่ได้เน้นที่การจัดงานบุญหาทุนสมทบสร้างเสนาสนะของวัด แต่จะเน้นการรวมกลุ่มเผยแผ่บารมีธรรมของหลวงปู่สรวงโดยยึดหลักตามแนวธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จะไม่พาเรางมงาย จะมุ่งเสริมสร้างสติปัญญา เป็นหัวใจสำคัญ

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments