แบบที่ระลึกผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ประจำปี 2562 (เตรียมขึ้นแบบ 3D)

แบบที่ระลึกมาแล้ว นี่เป็นเพียงภาพร่างเท่านั้น กำลังให้ช่างออกแบบ 3D

#อ่านหลักธรรมประกอบชื่อรุ่น สมปรารถนา

#มโนรถสำเร็จสมปรารถนา ประกอบด้วยธรรมปัจจัย 4 ประการ คือ 1.ปัญญาธรรม 2.ศีลธรรม 3.จาคะธรรม 4.สุจริตธรรม

ผู้ประสงค์ความสำเร็จสมปรารถนา เมื่อปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้น ให้ประพฤติธรรมปัจจัย 4 ประการ ให้สมควรแก่ธรรม คือ

#ปัญญาธรรม
ผู้มีปัญญามักคิดสิ่งที่เป็นนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ มักเริ่มต้นไว้เพื่อให้คนต่อยอดหรือต่อยอดจากผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ มีปัญญาเห็นแจ้งคือเห็นสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นอย่างทะลุปรุโปร่งด้วยโยนิโสมนสิการ เช่น หัวหน้า ผู้นำ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับมอบหมาย ที่ต้องคิดนโยบาย โดยท่านต้องคิดนโยบายที่เป็นนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารได้อย่างชัดแจ้งด้วยปัญญา มีปัญญาเข้าใจการบริหารจัดการตั้งแต่หลักการ วิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน รู้ว่าอะไรควรไม่ควร แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ทันต่อท่าทีสถานการณ์ เมื่อมีปัญญาแล้วก็ต้องประกอบด้วยธรรมปัจจัย คือ ศีล

#ศีลธรรม

เป็นผู้มีปกติกาย วาจา ใจ พูดง่าย ๆ คือ มีศีล 5 รักษาศีล 5 อย่างปกติศีลไม่พร่อง ซึ่งศีล เป็นคุณธรรมพื้นฐานสำคัญที่จะเป็นปัจจัยร่วมที่จะทำความปรารถนาใดๆของผู้ปรารถนาให้สำเร็จ ความสำเร็จโดยธรรมจึงต้องมีศีลประกอบโดยประพฤติธรรมนั้นให้สมควรแก่ธรรม เช่น หัวหน้า ผู้นำ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับมอบหมาย ที่ต้องคิดนโยบาย เมื่อท่านคิดได้แล้ว ท่านต้องรักษาศีลให้ได้ด้วย เอาศีล 5 เป็นฐานเป็นหลักประพฤติเพื่อรักษากาย วาจา ใจ ของตน โดยเฉพาะหัวหน้า ผู้นำ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับมอบหมาย ที่ต้องเมื่อคิดได้มีปัญญาต้องมีศีลด้วย

#จาคะธรรม
เป็นผู้เสียสละ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน ในฐานะผู้นำหากขาดเสียซึ่งความเสียสละนี้ ไม่อาจจะได้รับความเสียสละจากผู้ตาม ผู้ตามย่อมไม่แบ่งปัน ไม่เอื้อเฟื้อ ไม่เกื้อกูล ไม่ช่วยเหลือ ไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่อุดหนุน แม้มีปัญญามาก มีกายวาใจเรียบร้อย แต่ไม่เสียสละ ความปรารถนานั้นก็ย่อมไม่สำเร็จ ความเสียสละจึงพึ่งควรประพฤติให้สมควรแก่ธรรมโดยความสุจริตธรรม

#สุจริตธรรม
พอกล่าวถึงความสุจริตธรรมข้อสุดท้ายที่สำคัญแม้ประพฤติดีผลกรรมแม้เล็กน้อยก็ยังมีผลไม่โมฆะ จึงถือได้ว่าสุจริตธรรมของผู้บริหารสามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน จะทำให้เกิดการทำงานอย่างแข็งขันเกิดการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน ก็จะเป็นธรรมปัจจัยให้เกิดมโนรถสำเร็จสมปรารถนา

อ้างอิง
องฺ.เอกก. (ไทย) 20/49/210
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 22/40/63
ขุ.ชา. (ไทย) 27/26/473

รวบรวมเรียบเรียง
พระสมุห์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
ณ สวนโมกข์กรุงเทพ

ส่วนเหรียญสมปรารถนาเป็นเพียงสื่อที่ระลึกถึงธรรมเท่านั้น แจกแก่ผู้มีศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างวิหาร

จองเป็นเจ้าภาพที่นี่
https://forms.gle/7Sz7Xpd92iwePzZV7

Comments

comments