พิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์หน่อเนื้อเดียวกันกับต้นตรัสรู้ของบรมครู

กราบขอบพระคุณ #ท่านพระอาจารย์มหาหรรษา_ธมฺมหาโส_รศ.,ดร. (พระวิปัสสนาจารย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร. และเลขานุการอธิการบดี มจร.) เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้เมตตาลูกศิษย์ในโอกาสที่ลูกศิษย์ได้นำเอาธ......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com