พิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์หน่อเนื้อเดียวกันกับต้นตรัสรู้ของบรมครู

กราบขอบพระคุณ #ท่านพระอาจารย์มหาหรรษา_ธมฺมหาโส_รศ.,ดร. (พระวิปัสสนาจารย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มจร. และเลขานุการอธิการบดี มจร.) เป็นอย่างสูงยิ่ง ที่ได้เมตตาลูกศิษย์ในโอกาสที่ลูกศิษย์ได้นำเอาธรรมไปทำตามคำสอนใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา+กตัญญูกตเวที เพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่วัด เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีสันติสุข เพื่อเกื้อกูลวิถีสันติสุขแก่ชุมชน

ทั้งนี้ ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์อัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่มีตำนานอันทรงคุณค่าต่อชีวิตและจิตใจของชาวพุทธทั่วโลกมาปลูกไว้ ณ ใจกลางของพื้นที่ ๑๐ ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัดบ้านขะยูง โดยมีหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต ๒ เป็นเจ้าอาวาส
ในวันเดียวกันที่ท่านอัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์มาปลูก อาตมาได้มีโอกาสได้ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ได้ตั้งชื่อสวนแห่งนี้ด้วย โดยท่านได้เมตตาตั้งชื่อว่า #สวนสันติภาวนา จึงถือว่าสวนแห่งนี้ชื่อจริงว่า #สวนสันติภาวนา ไม่ใช่วัดใหม่ แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัดบ้านขะยูง บริหารจัดการโดยวัดบ้านขะยูง

ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีพิธีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ข้าราชการพ่อค้าประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก

นอกจากนั้น ที่สำคัญได้มีครูอาจารย์ผู้เป็นพระมหาเถระ ท่านเป็นทั้งผู้บังคับบัญชา เป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาอีกรูปหนึ่ง ก็คือ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระศรีธีรพงศ์ เจ้าคณะเขตราษฎร์บูรณะ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ ท่านก็เมตตามาร่วมงานในพิธีปลูกในครั้งนี้ได้อยู่ร่วมพิธีตั้งแต่ต้นจนเสร็จพิธี ถือเป็นบุญโชควาสนาของลูกศิษย์ที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเมตตามาถวายกำลังใจในโอกาสการทำงานเพื่อพระศาสนาเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่ชุมชนบ้านเกิด

หลังจากพิธีปลูกเสร็จสิ้นลง พระอาจารย์มหาหรรษา ธมฺมหาโส ได้เมตตากล่าวถึงประวัติและความสำคัญของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำมาถวายปลูกครั้งนี้ว่า
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ นำมาจากอนุราธะปุระ ประเทศศรีลังกา เป็นหนอเนื้อเชื้อไขจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่พระพุทธเจ้าได้นั่งตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์
ต้นโพธิ์นี้มีประวัติศาสตร์ที่มาสำคัญว่า พระเจ้าอโศกมหาราชท่านได้เกรงว่าเมื่อเวลาผ่านไปจะมีผู้มาทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ท่านก็จึงให้ลูกสาวของท่านคือพระนางสังฆมิตตาเถรี นำหนอต้นพระศรีมหาโพธิ์จากต้นพุทธคยาไปปลูกไว้ที่อนุราธะปุระ ประเทศศรีลังกา เป็นการแสดงออกที่ทำให้ทราบในความห่วงใยในพระพุทธศาสนา พระเจ้าอโศกมหาราชท่านคาดการถูกต้อง พอกาลเวลาผ่านไปต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ได้ถูกโค้นล้มลงและไม่สามารถหาต้นโพธิ์ที่เป็นหนอเนื้อเชื้อไขต้นนั้นได้อีก

เหตุนี้เอง รัฐบาลประเทศอินเดีย ผู้หลักผู้ใหญ่ในอินเดีย จึงได้อัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองอนุราธะปุระ ประเทศศรีลังกา ไปปลูกไว้ที่เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย แพราะฉะนั้นต้นที่อยู่ประเทศอินเดียในขณะนี้ก็มาจากต้นที่อยู่ ณ อนุราธะปุระ ประเทศศรีลังกา และต้นนี้ที่นำมาปลูกที่นี่ (สวนสันติภาวนา) วัดบ้านขะยูง ก็เป็นหนอเนื้อเชื้อไขเดียวกันที่อยู่ประเทศศรีลังกา

ดังนั้น ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ จึงเป็นต้นเดียวกันที่สืบเนื้อเชื้อไขมา จากต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อสองพันหกร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ท่านทั้งหลายเมื่อคิดถึงต้นไม้ที่พระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ก็ต้องคิดถึงต้นนี้ จังหวัดศรีสะเกษ จะมีเพียง ๒ ต้นเท่านั้นที่นำมาจากศรีลังกา ต้นแรกปลูกเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่วัดท่าคอยนาง อ.ปรางค์กู่ ที่อาตมาได้อยู่จำพรรษาที่นั่น ต้นนี้เดินทางมาพร้อมกัน แต่อาตมาไม่ได้เอาลงดินแต่รักษาต้นนี้เอาไว้ในกระถาง ส่วนต้นที่อยู่วัดท่าคอยนาง ตอนนี้สูงประมาณ ๑๒ เมตร ส่วนต้นนี้อาตมาใส่กระถางเอาไว้ ปีนี้เป็นปีที่ ๗ แล้ว โตขึ้นอาตมาก็ตัดเพื่อรอเจ้าของ เพื่อรอสถานที่ที่เหมาะสม ดังนั้น ที่นี่วัดบ้านขะยูง เป็นวัดที่มีเกจิอาจารย์ชื่อดังได้เคยมาอยู่อาศัย จึงได้นำมาปลูกไว้ที่ลานสวนสันติภาวนาแห่งนี้ของวัดบ้านขะยูง ถือได้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่มีบุญมีกุศล ญาติโยมที่อยู่ละแวกนี้ ชาวบ้านอยู่ในตำบลแห่งนี้ ในอำเภอนี้เป็นคนมีบุญจึงได้รับต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาปลูก

จึงขอให้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำหน้าที่เป็นหลักชัย น้อมนำญาติโยมทั้งหลายมาประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม ต้นโพธิ์ต้นนี้จะเป็นต้นเสี่ยงทายให้ชุมชนแห่งนี้ ถ้าต้นโพธิ์เจริญเติบโตดีงอกงาม หมู่บ้านแห่งนี้ ตำบลแห่งนี้ ก็จะมีความเจริญรุ่งเรือง จึงฝากท่านนายอำเภอ ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ญาติโยมพระเจ้าพระสงฆ์ทุกท่านให้ได้กรุณาดูแลต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้ตราบเท่าชีวิตจะหาไม่ หลังจากต้นโพธิ์ต้นนี้ได้ปลูกลงไปแล้วพร้อมกับมะพร้าวนาฬิเกร์ ต้นต่อๆ ไปจะตามมาเอง

วันนี้ถือว่าเป็นศิริมงคลของญาติโยมกับพระเจ้าพระสงฆ์กับลูกหลานชาวบ้านขะยูง จึงขอให้ความจริง ความดี ความงาม ได้เจริญเติบโต ณ สถานที่แห่งนี้ ขอให้พระเจ้าพระสงฆ์ ขอให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางจากทั้งสี่ทิศ จงได้มารับอานิสงส์ในคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติ ขอให้พระพุทธศาสนิกชน ขอให้พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนแห่งนี้ ได้มีความเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน ยาวนาน ตราบชั่วนิจนิรันทร์ ขอเจริญพร

ทั้งหมดดังที่กล่าวมานั้นคือเสียงแว่วไว้ย้ำเตือนชาวพุทธที่ไม่อาจจะลืมประวัติศาสตร์สำคัญในวันนี้ที่ครูบาอาจารย์เมตตาธรรมค้ำจุนเอาไว้แล้ว

บันทึก
โดย พระสมุห์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
เลขานุการเจ้าคณะแขวงบางปะกอก
นิสิต ป.เอก สาขาวิชาสันติศึกษา มจร. รุ่น ๒

Comments

comments